Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Personvern - krav til forskings-, kvalietsikrings- og kvalitetsregisterprosjekt

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 27.01.2017 10:05 Neste revisjon: 10.10.2018
 • Tittel Personvern - krav til forskings-, kvalietsikrings- og kvalitetsregisterprosjekt
 • Beskrivelse

  ​Målgruppe

  Forskarar,  ansvarlege og medarbeidarar i forskingsprosjekt og eller kvalitetssikringsprosjekt, ansvarlege leiarar på alle nivå.

  Mål med kurset

  Ansvarlege for forsking og kvalitetssikring skal få kunnskap om krav til personvern ved forsking og kvalitetssikring, og om kva hjelpemiddel som finnst for å kunne oppfylle krava.

  Bakgrunn

  I helseforskingslova, personopplysningslova, helseregisterlova, pasientjournallova, pasientrettslova, og helsepersonellova er det krav om korleis helseforetaka skal handsame personopplysningar og sensitive personopplysningar innanfor forsking og kvalitetssikring. 

  Innhald

  Begrepsbruk og lovheimlar.  Definisjon av «personopplysningar» og «sensitive personopplysningar», og viktig lovheimlar for korleis dei kan brukast i forsking.

  Viktig prinsipp - pasientar/folk som er dataleverandørar til forsking og kvalitetssikring skal samtykke til forsking. 

  Unntak frå teieplikta - viss ein skal forske på for eksempel journalopplysningar utan å spørje pasientane om samtykke til det, er det strenge reglar for å få unntak frå teieplikta.

  Kvifor-, kven-  og korleis melder vi om bruk av personopplysningar og sensitive personopplysningar i forskings- og kvalitetssikringsprosjekt.

  Kva krevst, og korleis søkjer vi om godkjenning av prosjekt til Regional etisk komite (REK).

  Tips for å få betre søknad til REK.

  Melding til personvernombod om forsking og melding om forskingsprosjekt.

  Andre relevante kurs

  1. Good Clinical Practice (GCP kurs) - Krav til deg som er involvert i klinisk utprøving av legemiddel på menneske.

  2. Litteratursøk i medisinske databasar.           

  3. EndNote - kurs i handtering av referansar - vi anbefalar at du tek EndNote kurset etter kurset Litteratursøk. i medisinske databasar. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 1538
 • Varighet 2,5 timar
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 10.10.2018
 • Fagområde Personvern og informasjonssikkerheit
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Sjå kursbeskriving.
 • Faglig kursansvarlig
  Røyset, Bodil
 • Kursadministrator for kurssiden
  Våge, Bodil Marit Haugen
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Forskarar,  ansvarlege og medarbeidarar i forskingsprosjekt og eller kvalitetssikringsprosjekt, leiarar på alle nivå.
 • Anonymiseres  
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612