Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

Selvmordsrisikovurdering46728319.02.2018 12:03:4411https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSelvmordsrisikovurdering1 dag<p>​Etter gjennomført kurs vil man ha oversikt over statistiske risikofaktorer for selvmord, kjenne til aspekter ved kontaktetablering, spesifikke utfordringer i forhold til vurdering av noen grupper, vite hva som skal journalføres og ha økt kunnskap om vurdering av kronisk selvmordsatferd. Det vil også være eksempel gjennom kasus.</p><p>Siste timen blir brukt til gjennomgang av tvangsparagrafene i Lov om psykisk helsevern. Denne er obligatorisk for nye turnusleger og LIS, men alle er velkommen til å delta.</p><p>Det blir&#160;servert lunsj</p>Psykiatri1
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 145401926.01.2018 12:25:09177https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 11 dag<h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">​Bakgrunn</span></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Målgruppe</span></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Læringsmål</span></h4><p><strong>Kommunikasjon</strong></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM-14&#160;God kommunikasjon og <span class="ms-rteForeColor-9"></span>grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.<br>LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. <br>LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).<br>LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.<br>Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></p><p><strong>Pasient- og pårørendeopplæring</strong></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</a></span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Forkunnskapar</span></h4><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer.</p><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over kva betydning informasjon og opplæring har for pasientar eller pårørande sine muligheiter for å mestre eigen sjukdom.</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Innhaldet</span></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Praktisk</span></h4><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege</p><p>Jan Ole Bolsø og Stein Conradsen, LMSenteret&#160;Helse Møre og Romsdal HF og Helse Midt-Norge&#160;</p>Pasienter og pårørende5
Solhagenseminaret 24. og 25. mai 2018 - seminar om stemmehøring46503916.02.2018 09:38:4569https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSolhagenseminaret 24. og 25. mai 2018 - seminar om stemmehøring2 dager<p><strong>Seminar om stemmehøring</strong></p><p><strong><img alt="Bilde Longden - Corstens - Fredriksen.png" src="/PublishingImages/Sider/Solhagenseminaret-24.-og-25.-mai-2018/Bilde%20Longden%20-%20Corstens%20-%20Fredriksen.png" style="margin&#58;5px;" /></strong></p><p>Avdeling for Distriktpsykiatrisk senter i Kristiansund har den glede å invitere til et to-dagers seminar med tema stemmehøring.&#160; Vi har fått to internasjonale kapasiteter, psykiater Dirk Corstens fra Nederland og Dr. Eleanor Longden fra England. De vil belyse fenomenet stemmehøring, hvorfor noen begynner å høre stemmer og hvordan arbeide med stemmer. De vil belyse dette med forskning, personlige- og kliniske erfaringer.</p><p>Seminarets fokus er hvordan forstå stemmer og hvordan arbeide terapeutisk/ tilnærme seg stemmehøring.</p><p>Geir M. Fredriksen vil forelese om erfaringer med denne måten å arbeide med stemmer på i Norge. </p>Psykiatri1
RS Plan for Tillitsvalgte3798115.02.2018 07:54:17298https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRS Plan for Tillitsvalgte3-4 timerGjennomgang av RS Plan for Tillitsvalgte - en gjennomgang av hvordan systemet RS Plan er.IKT;Ledelse4
Kvinneklinikkens overvåking - fagettermiddag46476315.02.2018 07:28:2816https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKvinneklinikkens overvåking - fagettermiddagHalv dag<p>​Fagettermiddag</p>Sjukepleie0
BUP Klinisk arbeidsflate ved St. Olav3708811.12.2017 11:49:33778https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP Klinisk arbeidsflate ved St. Olav10,5 timer over 2 dager<p>​BUP data skal utfases, og ansatte ved BUP-klinikk&#160;St. Olavs hospital skal fra 05.03.18 ta i bruk Klinisk arbeidsflate, med DocuLive (journal) og MyWay2PAS (administrativ informasjon).</p><p>I forkant av utfasing skal alle ansatte gjennom grunnopplæring i bruk av Klinisk arbeidsflate, tilsammen 10,5 timer fordelt på to dager (7 timer MW2P og 3,5 timer DocuLive).</p>IKT13
Bli med i klinisk forskingsforum, ein arena for læring3703116.02.2018 09:48:34281https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBli med i klinisk forskingsforum, ein arena for læring45 min<p>​Ønskjer du å auke kunnskapane dine innan klinisk forsking? Bli med på etableringa av forskingsnettverk og lær av andre forskarar i føretaket. Møtet finn stad i Ålesund på Klinisk forskingspost, men alle er velkomne til å delta på Lync/skype</p><p>&#160;</p><p><strong>Læringsmål</strong></p><ul><li>Å auke forskingsaktivitet og forskingskvalitet</li><li>Å&#160;knytte saman forskarar og forskingsmiljø i fylket evt. regionalt</li><li>Eit forum med låg terskel og høg takhøgde for drøfting av forskingsprosjekt frå «idé til artikkel»</li><li>Ein arena for læring av forskingsmetodikk, artikkelskriving og kritisk vurdering av forsking </li></ul><p><strong>Innhald&#58;</strong></p><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;">Januar</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;50%;">Korleis presentere forskningsresultat (Dag Arne L. Hoff)</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Februar</td><td class="ms-rteTable-default"><p>MESH søk i pubmed (<span lang="NO-NYN">Trond-Are Johansen)</span></p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Mars</td><td class="ms-rteTable-default"><p>Finansiering av forskning. </p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">April</td><td class="ms-rteTable-default"><p>Korleis gå frå idé til prosjekt</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Mai</td><td class="ms-rteTable-default"><p>Når må eg søke etisk godkjenning, og korleis gjer eg det? (Kristoffer Ø. Sand)&#160;</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Juni</td><td class="ms-rteTable-default">Å referere riktig</td></tr></tbody></table><p>&#160;</p><p><strong>Kvart møte består av tre deler&#58;</strong></p><ol><li>15-20 min gjennomgang av forskningsfaglig emne.</li><li>Presentasjon og drøfting av 1-2 prosjekt. 5 min presentasjon av prosjekt/problemstilling, 5(-10) min drøfting av prosjekt</li><li>Kort drøfting av konkrete ideer/problemstillinger uten større prosjektpresentasjon.</li></ol><p>For prosjekt som ønskes diskutert under punkt 2. bes det om at det sendes en presentasjon til komiteen senest en uke før møtet for å sikre best mulig tilbakemeldinger og slik at dette kan annonseres før møtet. Saker som ønskes drøftet under punkt 3 kan også sendes inn på forhånd eller tas opp direkte under møtet (forhåndsinnmeldte problemstillinger prioriteres).</p><p>&#160;</p><p><strong>Varighet </strong></p><p>Månedlige møter kl 15.15 en fast tirsdag i måneden. En komite planlegg for et halvt år i gangen og leder møta.</p><p>Lokale&#58; Møterom, Klinisk forskningspost, U-etg hovedblokka Ålesund sjukehus. </p><p>Ekstern tilgang&#58; Det blir mulig å koble seg til forumet via videokonferanse. Ta kontakt med <a href="mailto&#58;Kristoffer.Oksenvag.Sand@helse-mr.no">Kristoffer.Oksenvag.Sand@helse-mr.no</a>&#160;dersom du vil delta via Skype. </p><p>&#160;</p>Forsking1
Kreftklinikken. Fagdag Sykepleietjenesten vår 2018. Tema Palliasjon46423414.02.2018 09:21:1464https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken. Fagdag Sykepleietjenesten vår 2018. Tema Palliasjon4 dager<p>​.</p>Sjukepleie1
Rekrutteringsprosessen - innføring for ledere i Hemit46420413.02.2018 14:15:5927https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRekrutteringsprosessen - innføring for ledere i Hemit2,5 timer<p>Hensikten med kurset er å&#160;gi ledere i Hemit innføring i Helse Midt-Norges rekrutteringsprosess.&#160;​</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li><div>Få kjennskap til standardisert regional rekrutteringsprosess </div></li><li><div>Forstå hva som er annerledes etter innføring av regional rekrutteringsprosess</div></li><li><div>Bli bevisst på egen og&#160;HR sin&#160;rolle i rekrutteringsprosessen</div></li><li><div>Vite hvilke støtteverktøy som finnes for ledere</div></li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Det legges opp til en teoretisk gjennomgang av rekrutteringsprosessen og mulighet for diskusjoner og spørsmål underveis.</p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Elisabeth By, HR-rådgiver i Hemit</p><p><strong>Forarbeid&#58;</strong></p><p>Det forventes at kursdeltakere har lest og gjort seg kjent med <a href="http&#58;//eqshemit/cgi-bin/document.pl?pid=hemit&amp;DocumentID=2554&amp;UnitID=1005">personalrutine, rekrutteringsprosess </a>før kurset.</p>HR1
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege3815725.10.2017 11:57:09260https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege6 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p><p>Kurset går over 2 dager. (3 timer pr. dag) Må delta på begge dagene.</p>IKT1
ForBedring 2018 - Opplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte (St. Olavs hospital HF)46039105.02.2018 09:42:24475https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForBedring 2018 - Opplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte (St. Olavs hospital HF)3 timer<p>​</p><p>Lederopplæring ForBedring 2018. </p><p>Opplæring i tolking av rapporter, gjennomføring av oppfølgingsarbeid og hvilke frister og krav som gjelder​</p>HMS5
Kreftklinikken Re-sertifisering Alaris sprøytepumpe, NIKI infusjonspumpe og CADD infusjonspumpe46361812.02.2018 09:33:0444https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKreftklinikken Re-sertifisering Alaris sprøytepumpe, NIKI infusjonspumpe og CADD infusjonspumpe2 timer<p>.​</p>Medisinsk-teknisk utstyr0
Forflytningsteknikk46310809.02.2018 12:07:4952https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromForflytningsteknikkdagskurs<p>​Kurset er et dagskurs for forflytningsveiledere og for andre med interesse for&#160;forflytningsteknikk.</p><p>Målsettingen med kurset er at forflytningsveiledere skal&#160;få&#160;nok kunnskap for å kunne være&#160;ressurspersoner på forflytning i egen seksjon, samt å kunne holde interne forflytningskurs.&#160;<br><br>Grunnleggende teori om forflytning samt&#160;aktuelle&#160;lover og forskrifter vil bli presentert. Det vil også&#160;være rom for at kursdeltakerne&#160;tar opp&#160;aktuelle problemstillinger fra egen praksis. &#160;<br><br>Viser til <a href="http&#58;//eqshmr.helsemn.no/?pid=hmr&amp;DocumentID=44"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">EQS Id 44 Forflytningsteknikk - Opplæringsplan klinisk personell</font></span></a></p><p>Kurset blir holdt hvert år i Ålesund og annethvert år i Kristiansund og Molde. <br></p><p>Bedriftsergoterapeut&#160;Emma&#160;Vindal og&#160;bedriftsfysioterapeut&#160;Anne Merete Smørdal&#160;er&#160;kursholdere. <br><br>Ta med niste - vi serverer te/kaffe og frukt</p>HMS1
Studentaktive læringsformer - NTNU LINK45330509.02.2018 08:35:0775https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromStudentaktive læringsformer - NTNU LINK1 time<p>Forskning på læring viser at studentens egen aktivitet i læringssituasjonen er avgjørende for effekten av undervisningen. Tradisjonell undervisning har i liten grad vektlagt dette. </p><p>På dette seminaret vil du lære en metode som bidrar til at alle studenter aktiviseres i undervisningssituasjonen. Seminaret blir gjennomført på samme måte, slik at alle deltakere må påregne å være aktive deltakere.</p><p><strong>Kursmateriell&#58;</strong></p><p><a href="https&#58;//vimeo.com/68845566"><span style="text-decoration&#58;underline;">Video&#58; Teambasert læring (TBL) – Det medisinske fakultetet - NTNU</span></a></p><p><a href="https&#58;//www.idunn.no/uniped/2017/03/teambasert_laering_en_studentaktiviserende_og_laererstyrt_u"><span style="text-decoration&#58;underline;">Artikkel&#58; Teambasert læring – en studentaktiviserende og lærerstyrt undervisningsform</span></a></p><p><a href="https&#58;//soundcloud.com/nokutpodden/den-om-teambasert-laering"><span style="text-decoration&#58;underline;">Podcast&#58; NOKUT-podden – Den om teambasert læring</span></a></p>Medisin7
Eksamensformer på medisinstudiet ved NTNU - NTNU LINK45381409.02.2018 08:18:3591https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEksamensformer på medisinstudiet ved NTNU - NTNU LINK2 timer<p>Seminar i to deler – innføring i eksamensformer for medisinstudenter ved NTNU.</p><p><strong>Del 1&#58; Kl. 14-15&#58; Skriftlig eksamen ved medisinstudiet ved NTNU&#58; </strong></p><p><strong>Flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver som vurderingsformer. </strong></p><p>Ved NTNU var kortsvarsoppgaver lenge den eneste spørsmålsformen til skriftlig eksamen. Over tid har fakultetet i større grad faset inn bruken av flervalgsoppgaver. I denne delen av seminaret vil det bli fokusert på flervalgsoppgaver som vurderingsform&#58; </p><ul><li>Hvorfor bruker vi flervalgsoppgaver til eksamen? </li><li>Hva kan en flervalgsoppgave egentlig teste? </li><li>Hvordan kvalitetssikrer vi oppgavene? </li><li>Hva er våre erfaringer med flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver som eksamensform ved NTNU? </li><li>Hvilken status har flervalgsoppgaver som eksamensform internasjonalt? </li></ul><p>Det er mulig å delta på del 1 av seminaret uten å delta på del 2.</p><p>&#160;</p><p><strong>Del 2&#58; Kl. 15-16&#58; Muntlig eksamen ved medisinstudiet ved NTNU&#58; </strong></p><p><strong>Objektiv strukturert klinisk eksamen (OSKE) som vurderingsform.</strong></p><p>Muntligeksamen på medisinstudiet ved NTNU har tradisjonelt vært stasjonseksamen med tre stasjoner á 45 minutter på hver stasjon. I økende grad har disse stasjonseksamenene blitt erstattet av OSKE med flere stasjoner med kortere tid på hver stasjon. I denne delen av seminaret vil vi gjennomgå rasjonalet for bruk av OSKE, hvordan OSKE gjennomføres og våre erfaringer med OSKE på NTNU. </p><p>Det er mulig å delta på del 2 av seminaret uten å delta på del 1.</p><p>&#160;</p><p><strong>Kursmateriell&#58;</strong></p><p>Flervalgsoppgaver&#58;&#160;<a href="https&#58;//innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Veileder+-+Flervalgsoppgaver+-+2017.pdf/85998bbe-c935-462e-9e95-bd38e42d3b4a?status=0"><span style="text-decoration&#58;underline;">Veileder flervalgsoppgaver</span></a></p><p>Kortsvarsoppgaver&#58; <a href="https&#58;//innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Veileder+kortsvarsoppgaver+-+2017.pdf/eab1e8a3-1c4e-470c-a261-89e3d657f5e5?status=0"><span style="text-decoration&#58;underline;">Veileder kortsvarsoppgaver</span></a></p><p>OSKE-oppgaver&#58;&#160;<a href="https&#58;//innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Veileder+OSKE-oppgaver+2017.pdf/9c30c251-e667-482a-a1c1-6e68e803ccfe?status=0"><span style="text-decoration&#58;underline;">Veileder OSKE-oppgaver</span></a></p>Medisin4
KLP - Informasjonsmøte3809301.02.2018 11:54:504500https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKLP - Informasjonsmøte1,5 timer<p>St. Olavs hospital inviterer til KLP- dager&#160;. Bli oppdatert på dine pensjonsrettigheter! </p><p>I tillegg til den faste månedlige pensjonveiledningsdagen KLP har på St. Olavs hospital&#160;blir det åpent informasjonsmøte fra KLP&#160;7. februar 6. juni. Ved Orkdal sykehus holdes det kurs 15. februar.</p><p>Informasjonsmøtene vil inneholde informasjon om rettigheter og muligheter i pensjonsordningen. </p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Har du behov for personlig samtale om KLP&#58;</p><ul><li>send e-post til&#58; <a href="mailto&#58;KLP@stolav.no"><span style="text-decoration&#58;underline;">KLP@stolav.no</span></a>&#160;</li></ul><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"><font color="#005d8f" face="MinionPro-Regular" size="1"></font></font></font>HMS4
Leder- og tillitsvalgtsopplæring i pensjon3768108.02.2018 09:03:11684https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLeder- og tillitsvalgtsopplæring i pensjon2, 5 timer<p>​På dette kurset vil vi ha en gjennomgang av rettigheter tilknyttet pensjonsordningen i KLP, viktige ting å vite for ledere og tillitsvalgte&#160;når det gjelder pensjon.</p><p>KLP er kursholder.</p>Ledelse1
Brannvernundervisning type A3707816.02.2018 13:07:51463https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKirurgisk klinikk;Medisinsk klinikk, legertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern6
Brannvernundervisning type C 45245207.02.2018 09:26:0585https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type C1,5 timer<p><span class="ms-rteFontSize-2">Hovedmomentet i denne øvelsen er evakuering ved brann.</span></p><p>T<span class="ms-rteFontSize-2">ema&#58;</span></p><ul><li>Gjennomgang av prosedyrer, rutiner og evakueringsplaner ved enheten.</li><li>Gjennomgang av rømningsveier</li><li>Gjennomgang av slokkemidler på plassen</li><li>Øvelse på brannscenario. Fra deteksjon til evakuering.</li></ul><p>&#160;Gjennomføres normalt i tilknytning til egne arealer.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a></p><p>MINSO vil også holde Brannvernundervisning type B i forbindelse med dette kurs.</p>Brannvern5
AHLR Grunnkurs Volda sjukehus46216807.02.2018 11:57:0927https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR Grunnkurs Volda sjukehus4 timar<strong>Målgruppe&#58; </strong><p>Nye turnuslegar og nytilsette anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar som vil ha ei rolle i stansteam.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Utøve avansert hjerte og lungeredning etter gjeldande retningslinjer.</p><p>Utøve og forstå betydinga av tydelig leiarskap og rollefordeling i teamet.</p><p>Forstå betydinga av samarbeid og god kommunikasjon.</p><p>Kjenne si eiga rolle i stansteam. Lokal organisering og tilpasning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Gjennomgang av retningslinjer frå NRR&#58; <a href="http&#58;//nrr.org/index.php/no/retningslinjer/norske-retningslinjer-2015"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">http&#58;//nrr.org/index.php/no/retningslinjer/norske-retningslinjer-2015</font></span></a></p><p>Forskningsnytt og&#160;siste års stansstatistikk ved Volda sjukehus.</p><p>Repetisjon av defibrillator LP1000 og LP20.</p><p><span style="color&#58;#333333;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;">Gjennomgang av teori og basale HLR-ferdigheiter, praktisk øving ein-reddar og to-reddar-HLR.</span></p><p>Simuleringstrening med ulike predefinerte scenarier.</p><p>Gjennomgang av simuleringssituasjonen med debriefing.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset.</strong></p><p><strong>Sted&#58;&#160;</strong> HLR lokaler i&#160;kjeller Kløvertun, bygg rett nedanfor Volda sjukehus.</p>2
Veilederkurs LiS1 og LiS2/33828815.02.2018 11:46:58520https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromVeilederkurs LiS1 og LiS2/31 dag/2 timer<p>​</p><p>Ny forskrift for spesialistutdanning for leger ble publisert 9.desember 2016. Den stadfester at ny utdanning starter høsten 2017, med del 1. Læringsmål for del 1 er vedlegg til denne forskriften. For mer informasjon om LIS-prosjektet&#58; <a href="http&#58;//lis-utdanning.info/"><span style="text-decoration&#58;underline;">http&#58;//lis-utdanning.info/</span></a></p><p>I regi av RegUt vil det arrangeres kurs for veilederne for LiS1, LiS2 og LiS3.</p><p>&#160;</p><h4>Målet med kurset&#58; </h4><p>Veiledningskurset er en introduksjon til ulike metoder for å bidra til LiS1, LiS 2 /3-legenes individuelle utvikling til selvstendig arbeid og til teamarbeid. </p><p>Kurset består av en introduksjonsdag, og en oppfølgingsdag, som avtales senere.</p><p>Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser (se vedlagte program). </p><p>&#160;</p><h4>Forberedelse til kurset&#58;</h4><p>1) Lese de to vedlagte artiklene </p><p>2) Sende inn en kort beskrivelse av en kasuistikk som egner seg til å diskutere i en gruppe (maks 5 setninger). Kasuistikken må innebære kompleksitet hvor utfallet ikke er entydig/ gitt. Dette vil si at kasuistikken bør inneholde dilemmaer og ulike valgmuligheter.</p><p>Kasuistikken må være avsender i hende senest en uke før kursstart.</p><h4></h4><h4>Praktisk&#58;</h4><p>Lunsj kan kjøpast i lokale kantiner eller du tek med niste!</p>9
AHLR - årlig repetisjonskurs for stansteam Volda sjukehus46212107.02.2018 11:21:1319https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR - årlig repetisjonskurs for stansteam Volda sjukehus2 timar<p style="text-decoration&#58;underline;">​<strong>Målgruppe&#58; </strong></p><p>Faste&#160;medlemmar&#160;i stansteam. Anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar (turnuslegar deltet ikkje på repetisjonskurs).</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Utøve avansert hjerte og lungeredning etter gjeldande retningslinjer.</p><p>Utøve og forstå betydinga av tydelig leiarskap og rollefordeling i teamet.</p><p>Forstå betydinga av samarbeid og god kommunikasjon.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Trykk &quot;Registrer fullført kurs&quot; når gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Gjennomgang av retningslinjer frå NRR&#58; <a href="http&#58;//nrr.org/index.php/no/retningslinjer/norske-retningslinjer-2015">http&#58;//nrr.org/index.php/no/retningslinjer/norske-retningslinjer-2015</a></p><p>Forskningsnytt og&#160;siste års stansstatistikk ved Volda sjukehus.</p><p>Repetisjon av defibrillator LP1000 og LP20.</p><p><span style="color&#58;#333333;font-family&#58;&quot;helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;10.5pt;">Kort teori og gjennomgang av basale HLR-ferdigheiter.</span></p><p>Simuleringstrening med ulike predefinerte scenarier.</p><p>Gjennomgang av simuleringssituasjonen med debriefing.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><p><strong>Gruppe på&#160;6 deltakarar forutset&#58;</strong></p><p>Anestesilege/anestesisjukepleiar&#58; 1-2</p><p>Medisinske legar&#58; 1-2</p><p>Intensivsjukepleiarar&#58; 1-2</p><p>Mottakssjukepleiarar&#58; 1-2</p><p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset.</strong></p><p><strong>Sted&#58;&#160;</strong> HLR lokaler i&#160;kjeller Kløvertun, bygg rett nedanfor Volda sjukehus.</p>2
Re-trening AHLR for Barneleger og ansatte ved barne avdelingen i kristiansund3796107.02.2018 11:25:4020https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRe-trening AHLR for Barneleger og ansatte ved barne avdelingen i kristiansund2 timer<p>​​Kunne utføre AHLR (avansert hjerte-lungeredning) på en trygg og forsvarlig måte i henhold til gjeldene norske rettningslinjer.</p>Medisin1
Seminar om veiledning av legestudenter, NTNU LINK3809005.01.2018 13:30:47148https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSeminar om veiledning av legestudenter, NTNU LINK3 timer<p>​NTNU inviterer herved til veiledningsseminar! Formålet med veiledningsseminaret er å oppnå kompetanse i å veilede legestudenter i klinisk tjeneste. Vi samarbeider med det regionale utdanningssenteret for at deltakelse på seminaret skal kvalifisere for også å bli godkjent som LIS-veileder. På seminaret vil vi ta for oss konkrete kliniske veiledningssituasjoner slik de kan arte seg for legestudenter. Vi tar sikte på å ha med studenter på seminaret. Studentene har på forhånd snakket med og undersøkt pasienter. Mesteparten av tiden vil gå med til utprøving og tilbakemelding på veiledning. I tillegg vil det presenteres og diskuteres noen grunnleggende veiledningsprinsipper. Det er ingen krav til tidligere deltagelse. Det er ikke satt av tid på seminaret til å gå i dybden på undervisningsmodellen i NTNU LINK. Vi oppfordrer derfor deltagere til å sette seg inn i dette på forhånd (se vedlegg). Skulle det være noen spørsmål, vennligst ta kontakt!</p>Medisin4
Feedbackverktøy i rusbehandling - Del 3 Dilemmaer og utfordringer ved bruk av feedbackverktøy46158206.02.2018 09:52:2039https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertFeedbackverktøy i rusbehandling - Del 3 Dilemmaer og utfordringer ved bruk av feedbackverktøy10-15 minutterKurset gir en introduksjon til hva feedbackverktøy er og hvorfor dette er et nyttig verktøy i rusbehandling. I eksemplet benyttes verktøyet ORS/SRS-skalaene («KOR»).​<p>Kurset består av 3 moduler&#58;</p><p><a href="/Sider/Feedbackverktøy-i-rusbehandling---Del-1-ORS-skalaen.aspx"><font color="#0066cc">Del 1&#58;​ ORS-skalaen</font></a>​<br><a href="/Sider/Feedbackverktøy-i-rusbehandling---Del-2-SRS-skalaen.aspx">Del 2&#58; SRS-skalaen</a><br><a href="/Sider/Feedbackverktøy-i-rusbehandling---Del-3-Dilemmaer-og-utfordringer-ved-bruk-av-feedbackverktøy.aspx">Del 3&#58; Dilemmaer og utfordringer ved bruk av feedbackverktøy</a><br></p><p>Vi anbefaler at modulene gjennomføres i rekkefølge.</p><p><span><br></span>&#160;Læringsmål&#58;</p><p>- Kjenne til hva feedbackverktøy er, og hvordan det kan brukes i rusbehandling</p><p>- Vite hva ORS- og SRS-skalaene er og hvordan de kan brukes</p><p>- Bidra til at klinikeren er i stand til å ta i bruk ORS- og SRS-skalaene i rusbehandling</p><p>- Utvide eget klinisk repertoar i møte med ulike pasienter og på ulike stadier i pasientforløpene</p><p>- Forståelse for hva brukermedvirkning på individnivå er, og hvordan feedbackverktøy er et virkemiddel for å styrke den terapeutiske alliansen</p><p>- Stimulere til refleksjon rundt egen rolle som behandler og samarbeidet med pasienten</p><p><br>&#160;Godkjenninger&#58; </p><ul><li>​Legeforeningen&#58;</li><ul><li>Rus- og avhengighetsmedisin&#58; Kurset er godkjent med 1 time som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.</li><li>Psykiatri&#58; Kurset er godkjent med 1 time for spesialistenes etterutdanning.</li></ul><li>Psykologforeningen&#58; Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister med 1 time.</li></ul><p align="center" style="margin&#58;0px;text-align&#58;center;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px;text-align&#58;center;line-height&#58;normal;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 13px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">www.tsb.no</font></span><br></p>Rusbehandling0
PSYK LE Halvfagdag Workshop Kognitiv Miljøterapi46100705.02.2018 08:40:1442https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE Halvfagdag Workshop Kognitiv Miljøterapi3 timer<p>Halfagdagen består av workshop`s på 5 ulike tema, hvor du&#160;kan velge å gå på tre av disse. Hvert tema varer ca 40. Se vedlagt program.​</p>Psykiatri1
Introduksjonsdags i Motiverende samtale46040502.02.2018 13:55:5756https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonsdags i Motiverende samtale1 dag<p>​Fra god til bedre kommunikasjon med pasient/bruker.</p><p>Fremmedeltaktighet og helse.</p>Pasienter og pårørende1
Brannvernundervisning type A - Barne- og ungdomsklinikken24672816.01.2018 08:38:0143https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Annettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A - Barne- og ungdomsklinikken1,5 timer<p>​<span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">Hovedmomentet i denne øvelsen er teori og &#160;praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr i regi av Minso.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><strong><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">Tema</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin&#58;0cm 0cm 0pt 27pt;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;vertical-align&#58;middle;"><span>∙<span style="font&#58;7pt/normal &quot;times new roman&quot;;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></span> <span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til fenomenet brann.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin&#58;0cm 0cm 0pt 27pt;line-height&#58;normal;text-indent&#58;-18pt;vertical-align&#58;middle;"><span>∙<span style="font&#58;7pt/normal &quot;times new roman&quot;;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></span> <span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">&#160;</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height&#58;normal;margin-bottom&#58;0pt;"><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;">Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs. Se forøvrig <span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-size&#58;11pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</font></span></span></a></span>&#160;</span></p>Brannvern1
Grunnkurs i PowerShell scripting3734505.02.2018 12:41:53371https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLync;Trondheim;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i PowerShell scriptingHeldags<p>Drømmer du om en enklere hverdag der du kan automatisere manuelle rutiner, eller utføre gjentakende oppgaver uten for mange klikk? Dette er kurset for deg! </p><p>PowerShell er et oppgavebasert kommandolinjespråk spesielt utviklet for systemadministrasjon. PowerShell kan hjelpe administratorer og superbrukere med å kontrollere og automatisere Windows, samt applikasjoner som kjører på Windows-operativsystem. </p><p>PowerShell for nybegynnere gir deg en introduksjon til PowerShell, hvilke verktøy man kan bruke og ferdigheter til å kunne utvikle og kjøre egne skript. </p><p>Bruk av script vil kunne gi høy kvalitet, raskere gjennomføring og samtidig senke behov for spisskompetanse for svært mange oppgaver. </p><p>Kursdeltakere oppfordres til å sende inn forespørsler eller spesifikke problemstillinger på forhånd. </p><p>Kurset krever at kursdeltakerne har tilgang til egen PC. ​</p><p>Kursholder&#58; Julian Klock, Systemutvikler i Hemit.</p>IKT1
FAGLUNSJ Bipap-behandling til pasienter med respirasjonssvikt type 245804131.01.2018 13:13:2511https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFAGLUNSJ Bipap-behandling til pasienter med respirasjonssvikt type 230 min<p>​Internundervisning&#58;Bipap-behandling til pasienter med respirasjonssvikt type 2</p>Sjukepleie1
Resuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»3741124.01.2018 13:19:251288https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromResuscitering (HLR) av nyfødte - «Golden Minute»2,5 timer<p>​<strong>Opplæringsplan</strong></p><h2>Hensikt</h2><p>Teoretisk gjennomgang av nasjonal algoritme for resuscitering av nyfødte, som baserer seg på studier og data som foreligger internasjonalt /ILCOR, samt nasjonalt/<a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd</a>.</p><p>Fokuset ligger på de første minuttene i akutte situasjoner med uventet dårlig nyfødt (A/B). På fødeavdelingene som ikke har kompetanse innen nyfødtmedisin er stabilisering av nyfødt også tema (A/B/C/D). </p><p>Hovedfokuset ligger altså på resusciteringsfasen, men ved fødeavdelinger uten nyfødt intensiv avdeling inkluderes også &#160;post-resusciteringsfasen.</p><h2>Bakgrunn</h2><p>Spesialisthelsetjenesteloven § 2-22 stiller forsvarlighetskrav&#58; <em>&quot;Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven, skal være forsvarlige.&quot; </em></p><p>Helsepersonelloven § 16&#58; <em>&quot;Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.&quot;</em> Ledelsen har altså ansvaret for at driften er organisert på en måte som gjør det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse.</p><p>Veilederen «<a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf">Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen</a>» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening&#58;</p><p><em>&quot;Obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.) minimum to ganger pr. år. Oppmøte loggføres.&quot;&#160;</em></p><h2>Ansvar</h2><p>Klinikksjef/avdelingssjef har ansvar for at nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt.</p><p>Seksjonsleder har ansvar for å legge til rette for opplæring og oppfølging.</p><p>Den enkelte ansatte er ansvarlig for å ta i mot den opplæringen som blir gitt og varsle nærmeste leder om behov for opplæring eller repetisjon av opplæring. </p><h2>Målgruppe </h2><p>Anestesilege, anestesisykepleier, barnelege, jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege. </p><p>Alle som er medlem av behandlingsteamet rundt et uventet dårlig nyfødt barn.</p><h2>Forkunnskaper</h2><p>Les gjennom nasjonale retningslinjer for nyfødtresuscitering - se <a href="http&#58;//nrr.org/images/pdf/Nyfodte.pdf">Norsk Resuscitasjonsråd </a>og gjeldende&#160;lokal prosedyre.&#160;</p><p><a href="http&#58;//nrr.org/images/nedlasting/pdf/nyfdt3.png">Retningslinjer 2015</a></p><h2>Kunnskapskrav</h2><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsmål</span>&#58; </p><p>Oppdatert kunnskap om resuscitering av nyfødte / akuttprosedyrer</p><p>Kunne identifisere og iverksette aktuelle tiltak som assistert ventilasjon, varsling, hjertekompresjon </p><p>Forstå betydningen av ledelse, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid</p><p>Ferdighetstrening i resusciteringstiltak når det gjelder dårlig nyfødt&#160; </p><p>Elektronisk registrering av gjennomført opplæring&#160;</p><h2>Rammefaktorer</h2><p>«Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» utgitt av Helsedirektoratet i desember 2010 stiller krav til undervisning og praktisk trening minimum to ganger pr.år – oppmøte loggføres. </p><p>Teoretisk og praktisk gjennomgang varighet&#58; 2,5 timer</p><p>Undervisningsrom&#58; møterom/auditorium og fødestue/operasjonsstue&#160;</p><h2>Innhold</h2><p>Algoritme for resuscitering av nyfødte&#58; </p><p>Vurdering av barnet</p><p>Avnavling</p><p>Ventilasjon – bruk av neopuff/bag, frie luftveier (sug/posisjon)</p><p>Oksygentilførsel</p><p>Monitorering av barnet (pulsoksymeter/ekg/endetidalCO<sub>2</sub>)</p><p>Brystkompresjon</p><p>Medikament – navlekateter/intraossøs</p><p>Varmekonservering</p><p>Kommunikasjon / ledelse</p><p>Praktisk trening i resuscitering av nyfødte; bruk av bag/neopuff/brystkompresjon</p><h2>Foreløpig årsplan 2018&#160;</h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;">​<strong>Sykehus</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Vår 2018</strong></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width&#58;33.33%;"><strong>​Høst 2018</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Kristiansund</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">09.05.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Molde</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">28.05.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Volda</td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​ 17.04.18</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ålesund</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">nyfødt int.</span></p></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><p>03.04.18 </p><p>24.04.18&#160;</p><p>13.02.18</p></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table><p>&#160;</p>Kvalitet og sikkerheit;Pediatri8
Kateterrelaterte infeksjoner (SVK) Symposium45692806.02.2018 09:13:44118https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKateterrelaterte infeksjoner (SVK) Symposium6,5 timer<p>​I forbindelse med Kateterseksjonen ved St. Olavs hospitals 10 års jubileum arrangeres symposium om sentrale venekateter (SVK) med hovedfokus på SVK og infeksjoner.</p><p>Faglig forelesninger og utstilling.</p>Kvalitet og sikkerheit;Medisin1
Den døende pasienten, fagkveld for medisinsk avdeling Namsos45657729.01.2018 07:07:0645https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromDen døende pasienten, fagkveld for medisinsk avdeling Namsos3,5 timer<p>​Medisinsk avdeling i Namsos arrangerer fagkveld for sykepleiere med tema den døende pasienten. </p>1
Barnas time. Barne - og familesamtale3700909.06.2017 08:39:32484https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBarnas time. Barne - og familesamtale2 dager<p>Todagers innføring i Barnas Time metoden mht. hensikt, gjennomføring og samhandling.</p><p>Aktuelle tema bl.a. foreldre og barns mulige reaksjoner ved sykdom/problemer i familien, og hvordan kan vi som helsepersonell hjelpe dem med å snakke om «det vanskelige».</p><p>&#160;</p><p>Eksterne deltakere utenfor helseforetaket &#58; Kursavgift kr. 300</p><p>Faktureres i etterkant av kurset.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Sjukepleie;Psykiatri;Nyansatt;Medisin;Rusbehandling;Pasienter og pårørende;Kirurgi1
PSYK LE MINI45584625.01.2018 14:03:5155https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE MINI1t 45 min x 2 dager<p>​MINI kurs over to dager à 1 time og 45 min. Påmelding gjelder både for <span style="text-decoration&#58;underline;">onsdag&#160;18/4 og onsdag 2/5</span>.</p>Psykiatri1
SAP IM-Lagerstyring3804501.02.2018 06:29:54411https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Kristiansund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP IM-Lagerstyring7<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl01_label" style="display&#58;inline;"><p>SAP lagerstyring IM-lager </p><ol><li>En kort gjennomgang av logistikk prosessene</li><li>Viktige begrep i.f.m. SAP IM-lager</li><li>Lageroverføringsordre, direkte uttak foretaksintern</li><li>Utlevering, plukk, vareuttak (PC-basert)</li><li>Ompostering</li><li>Produksjon av etiketter med strekkoder</li><li>Rapportering</li><li>Øvelser</li></ol><p>&#160;</p></div>Merkantile fag4
SAP Behovsplanlegging MRP3801901.02.2018 06:29:14688https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSAP Behovsplanlegging MRP7,5 time<ul><ol><li>​En kort gjennomgang av logistikk prosessene</li><li>Materialmaster – relevante felt som påvirker MRP</li><li>Kjøring av MRP – Bakgrunns jobber og manuell MRP</li><li>Behandle resultater fra MRP</li><li>Manuell opprettelse av rekvisisjoner</li><li>Rapportering</li><li>Øvelser</li></ol></ul>Merkantile fag3
Fagdag, Palliativ omsorg til KOLS-pasienter45565925.01.2018 10:28:2534https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag, Palliativ omsorg til KOLS-pasienter30 min<p>Palliativ omsorg til KOLS-pasienter​</p>Sjukepleie1
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand46140606.02.2018 07:14:5126https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTidlig oppdagelse av forverret tilstand2 timer<p>​<strong>Mål&#58; </strong>Innføring av tiltakspakke&#58; Tidlig oppdagelse av forverret tilstand hos inneliggende pasienter over 18 år ved innføring av NEWS (National Early Warning Score) og MIT (Mobilt intensiv Team)Dette skal være et lavterskeltilbud til sengepostene og har som hovedmål og raskt kunne identifisere risikopasienter for å forhindre forverring av sykdomstilstanden med multiorgansvikt eller hjertestans som resultat.</p><p><strong>Bakgrunn&#58;</strong> Flere internasjonale studier fra 90-tallet viser at pasienter på sykehus kan ha uoppdaget eller underbehandlet kritisk sykdom. Ofte oppdages den kritiske tilstanden for sent, og pasienten kan utvikle alvorlig forverring med organsvikt og hjertestans. Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er nå en del av det nasjonale&#160;pasientsikkerhetsprogrammet og det er besluttet av ledergruppen i HMR at tiltakspakken &quot;Tidlig oppdagelse av forverret tilstand&quot; skal innføres i alle relevante seksjoner.</p><p><strong>Målgruppe&#58;</strong> Spesialsykepleiere, sykepleiere, leger og helsepersonell som har pasientkontakt.</p><p><strong>Forkunnskaper&#58;</strong>&#160;Det vil være en fordel å&#160;gjøre seg kjent med tiltakspakken før undervisningen.</p><p><strong>Innhold&#58; Tiltakspakke for sykehus</strong>&#160;</p><p><strong>Tiltak1&#58; </strong>Etabler undervisning der helsepersonell med pasientkontakt skal kunne bruke kliniske observasjoner etter ABCDE-prinsippene. Gjennomføre sikker og muntlig kommunikasjon og kunne bruke verktøy knyttet til observasjon og kommunikasjon.</p><p><strong>Tiltak 2&#58;</strong> Bruke validert verktøy for observasjon, skåring og respons. Formålet er å sikre gode rutiner for overvåkning og dokumentasjon av pasientens vitale funksjoner ved klinisk mistanke om forverring i pasientens tilstand.</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Observasjon&#58;</span> Regelmessig måling av fysiologiske parameter. </p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Skåring&#58;</span> Målingene oppsummeres i en skår som utløser forhåndsdefinerte tiltak</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Respons&#58;</span> Definere og følge lokal respons for videre oppfølging.</p><p><strong>Tiltak 3&#58;</strong> Gjennomføre sikker muntlig kommunikasjon mellom helsepersonell ved bruk av ISBAR.</p><p><strong>Tiltak 4&#58;</strong> Tilkall kvalifisert hjelp ved forverret tilstand.</p><p>Etablere MIT (mobil intensiv team) bestående av anestesilege og intensivsykepleier. Tilkalling av utrykningsteam skal ikke erstatte oppfølging fra postansvarlig lege , men fungere som et supplement.</p><p>Kriterier for når teamet skal kontaktes</p><p>Responstid for utrykning&#160;</p><p><strong>Rammefaktorer&#58;</strong> Innføring av MIT og NEWS gjøres når alle ansatte i involverte seksjoner har fått tilstrekkelig opplæring og tiltakspakken er implementert i seksjonene.</p>Kvalitet og sikkerheit;Medisin;Anestesi;Sjukepleie0
Bedre omsorg for mor og barn med pakkeforløp for gravide og rus? Hva med barnet videre?45549825.01.2018 08:31:5019https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBedre omsorg for mor og barn med pakkeforløp for gravide og rus? Hva med barnet videre?1 dag<p>I 2018 kommer <strong>pakkeforløp for gravide og rus</strong> utarbeidet av Helsedirektoratet.</p><p>Pakkeforløpet omfatter aktuelle instanser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, og skal ivareta det ufødte barnet og kvinnen med partner på best mulig måte. Denne gruppen fanges opp sent eller ikke i det hele tatt i løpet av svangerskapet.&#160;</p><p>Omlag 500 barn blir hvert år født med føtalt alkoholsyndrom (FAS) eller føtal alkohol spektrum disorder (FASD).&#160;Mange gravide benytter rusmidler&#160;og vanedannende legemidler (for eksempel benzodiazepiner) som i dag ikke oppdages i løpet av svangerskapet. Pakkeforløpet utfordrer hele helsetjenesten og andre aktører i sin organisering.</p><p>Videre har denne konferansen&#160;fokus på&#160;bruk av&#160;<strong>psykofarmaka, antiepileptika og smertestillende i svangerskapet</strong>. De&#160;kan være nødvendig for mor, men kan de være skadelig for barnet?&#160;<strong>Me</strong><strong>ntal og fysisk helse</strong> hos barn av rusbrukende foreldre; hvor lenge bør vi følge dem, og finnes det tiltak som er spesielt viktig?</p><p>Arrangør er Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.</p><p>Deltakelse er gratis, men krever påmelding. </p>Sjukepleie;Medisin;Rusbehandling1
Riktig og redusert bruk av tvang45515924.01.2018 13:13:31176https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRiktig og redusert bruk av tvang1 dag<p>Dette er den første av to fagdager om <em><strong>Riktig og redusert bruk av tvang </strong></em>i 2018. <br>Den andre fagdagen i Ålesund til&#160;høsten, vil se mer på eksterne forhold og bl.a. samhandlingen som har innvirkning på riktig og redusert bruk av tvang. <br>Herunder psykisk helsearbeid i kommunene, legevaktsordningen, ambulante virksomheter, politi og ambulansetjenester. <br>Nærmere orientering kommer.</p><p>Fagdagene har sitt utspring i interne kvalitetsforbedrende tiltak i vår klinikk, og er her en videreføring fra et seminar med Stål Bjørkly og TERMA&#160;september 2016. Som et bakteppe kan også nevnes&#160; medieoppslag ultimo 2016 og det pågående fokus opp i mot dette temaet i fra HOD.</p><p>Vi har totalt plass til 150 deltakere, 40 av disse blir stilt til disposisjon for eksterne deltakere. <br>Her bør dere derfor være raske med påmelding.</p>Psykiatri;Rusbehandling1
Ultralyd kurs. Teoretisk og prakstisk bruk av VSCAN. Medisin Le45512324.01.2018 13:00:1619https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralyd kurs. Teoretisk og prakstisk bruk av VSCAN. Medisin Le3 timer<p>​Deltakelse på teoretisk kurs, og sertifiserings test i bruk av VSCAN. </p>Medisin0
LIVSGNISTRINGSKVELD - tiltak for bedre arbeidsmiljø og trivsel45507324.01.2018 12:14:42246https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLIVSGNISTRINGSKVELD - tiltak for bedre arbeidsmiljø og trivsel1,5 time<p>​LIVSGNISTRER Tom Åge Myhren holder motivasjon-/inspirasjonsforedarag for alle ansatt i HNT. </p><p>Et velferdstiltak for bedre arbeidsmiljø og trivsel</p>HMS1
Evalueringskonferanse etter beredskapsøvelse3723424.01.2018 11:02:16114https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVoldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEvalueringskonferanse etter beredskapsøvelsetre timer<p>​Evalueringskonferanse arrangeres vanligvis etter større beredskapsøvelser. Hensikten er at aktører har anledning til å diskutere utkast til evalueringsrapport med tanke på oppklaringer og suppleringer og der vil være en oppsummering av hovedlærepunkter.</p><br>Beredskap1
Bli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge3702915.11.2017 11:29:291591https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Levanger;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBli god på prosjektledelse i Helse Midt-Norge6 timer<p>​Ønsker du å bli tryggere i jobben som prosjektleder, møte andre prosjektledere i regionen og&#160;tilegne deg attraktiv kompetanse? <br><br>Da bør du melde deg på dette kurset som gir deg grunnleggende innføring i prosjektmetodikk og -ledelse. Kurset&#160;gir et godt grunnlag for en eventuell sertifisering i PRINCE2 (anerkjent prosjektledermetodikk). Kurset består av en grunnmodul og et antall web-baserte tilleggsmoduler. <br><br>Dette gjelder påmelding til grunnmodul.&#160;Informasjon om&#160;og påmelding til tilleggsmoduler legges ut etter at grunnmodulen er gjennomført. </p><p><strong>Læringsmål</strong></p><ul><li>Få grunnleggende innføring i Helse Midt-Norge sin prosjektmetodikk (basert på PRINCE2), og hvordan du kan bruke metodikken for å planlegge og gjennomføre prosjekter </li><li>Vite hvilke hjelpemidler du som prosjektleder kan dra nytte av</li><li>Bli bevisst på hvordan du etablerer et godt samarbeid med styringsgruppa og prosjekteier</li><li>Forstå hvordan du skal bruke prosjektmetodikken i din rolle som prosjektleder</li><li>Bli bevisst på suksesskriterier for vellykket gjennomføring av prosjekt</li></ul><p>&#160;<br><strong>Grunnmodul<br></strong>Dette er et klasseroms-basert heldagskurs med en miks av teori og gruppeoppgaver. Kurset vil komme inn på de viktigste oppgavene for prosjektledere. <br><br>Kurset vil omtale følgende sentrale emner innen prosjektledelse&#58;</p><ul><li>Prosjektet som arbeidsform&#58; Organisasjon, roller, samarbeid med linja</li><li>Eierstyring av prosjekt&#58; Hva er det, og hvordan og når skjer det?</li><li>Kort om porteføljeprosessen&#58; Hvordan startes ehelse-prosjekter i Helse Midt-Norge</li><li>Hva er prosjektmetodikk og hva finnes av hjelpemidler?</li><li>Prosjektbegrunnelse og prosjektplan (prosjektdirektiv)</li><li>Målformuleringer</li><li>Planlegging for gevinst</li><li>Risikostyring</li><li>Interessentanalyse og kommunikasjonsplan</li><li>Rapportering</li></ul><p><br>Det er ingen kursavgift for deg som deltar. Eventuelle reisekostnader dekker deltakeren selv.<br>Gjennomføring av kurset forutsetter minimum 8 deltakere. </p><p><a href="http&#58;//data.hemit.no/FTP/EQSpublic/Prosjektmetodikk/docs/doc_1715/index.html?f">Lenke til prosjektmetodikken til Helse Midt-Norge</a></p>Ledelse;Merkantile fag2
Grunnkurs arbeidsmiljø45452924.01.2018 07:58:08227https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxEgen arbeidsplasstext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs arbeidsmiljø40 timer, over flere dager. Meld deg på alle dagene!<p>​Arbeidsmiljøloven setter krav til obligatorisk 40 timers grunnopplæring i HMS for verneombud og AMU-medlemmer. Målgruppe for kurset er dermed nye verneombud og AMU-medlemmer. i tillegg er kurset åpent for nye ledere.</p>HMS5
Faglunsj "HLR for enhver pris?"45454323.01.2018 11:57:1140https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFaglunsj "HLR for enhver pris?"30 min<p>​HLR for en hver pris?</p>Sjukepleie0
Introduksjonskurs til medisinsk statistikk45500226.01.2018 12:46:08332https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonskurs til medisinsk statistikk1 dag<h3><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Introduksjon til medisinsk statistikk, kurs i Molde og Ålesund</span></h3><p>For å bli med heile dagen, må du melde deg på alle&#160;tre sesjonane. </p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4">1. Innføring i hypotesetesting </span></h4><p><strong>Formål&#58;</strong><br>Formålet med kurset er å introdusere elementære konsepter og metoder som ofte blir brukt i medisinsk forskning.</p><p><strong>Mål&#58;</strong><br>Målet med kurset er å gi deltagerne en forståelse av&#58;</p><ul><li>Hvordan man skal presentere kvantitative data</li><li>Hypotesetesting og styrkeberegning</li><li>Hvilke metoder som bør brukes for å analysere enkle datasett – herunder&#58;</li><ul><li>Z-test</li><li>T-test</li><li>Kjikvadrat-test</li><li>Odds ratio</li></ul><li>Hvordan man skal tolke resultater fra statistiske analyser</li><li>Hvordan slike analyser gjøres i SPSS</li></ul><p><strong>Målgruppe&#58;</strong><br>Kurset passer for alle som ønsker en elementær innføring i statistisk metode, men kan være særlig nyttig for de som holder på med aktiviteter relatert til forskning og/eller kvalitetssikringsprosjekter.</p><p><strong>Varighet&#58;</strong><br>Ca 2 timer&#160;</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4">2. Innføring i multivariable metoder</span></h4><p><strong>Formål&#58;</strong><br>Formålet med kurset er å introdusere de mest vanlige multivariable metodene som blir brukt i medisinsk forskning.</p><p><strong>Mål&#58; </strong><br>Målet med kurset er å gi deltagerne en forståelse av&#58;</p><ul><li>Når man bør bruke multivariable metoder</li><li>Hvilken metode som bør brukes – herunder&#58;</li><ul><li>Lineær regresjon</li><li>Logistisk regresjon</li><li>Andre modeller</li></ul><li>Hvordan man skal tolke resultater fra multivariable modeller</li><li>Hvordan man skal sette opp en adekvat modell</li><li>Hvordan man skal estimere multivariable modeller i SPSS</li></ul><p><strong>Målgruppe&#58; </strong><br>Kurset passer for alle som ønsker en innføring i multivariable metoder, men kan være særlig nyttig for de som holder på med prosjekter hvor analyser av mer komplekse data er sentralt.</p><p><strong>Varighet&#58; </strong><br>Ca 2 timer</p><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4">3. Analyser av repeterte data (mixed models)</span></h4><p><strong>Formål&#58;</strong><br>Formålet med kurset er å gi en introduksjon i metoder som brukes for å analysere data hvor det er gjort gjentatte målinger på hvert individ<strong>.</strong></p><p><strong>Mål&#58; </strong><br>Målet med kurset er å gi deltagerne en forståelse av&#58;</p><ul><li>Behovet for mixed models</li><li>Hvordan man skal tolke resultater fra mixed models</li><li>Hvordan man kan sette opp en adekvat modell</li><li>Hvordan man kan estimere mixed models i SPSS</li></ul><p><strong>Målgruppe&#58; </strong><br>Kurset passer for alle som ønsker en innføring i mixed models, men kan være særlig nyttig for de som holder på med prosjekter hvor det gjøres gjentatte målinger av hver pasient eller hvert individ.</p><p><strong>Varighet&#58; </strong><br>Ca 2 timer&#160; </p>Forsking6
Talegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen3815617.01.2017 21:12:49415https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning for viderekomne - få fullt utbytte av den nye versjonen2 timer <p>​Den nye versjonen av talegjenkjenning inneholder programmoduler som redigeringsmodus, kommandomodus, bokstaveringsmodus samt viktige endringer i standardtekst. Vi anbefaler kurs på datarom for å få fullt utbytte av de nye modulene.</p>Medisin1
Talegjenkjenning grunnkurs3815423.01.2018 09:37:18948https://extkurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Orkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning grunnkursFra kl. 08.00-12.00<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.</p>Medisin;Ambulanse2