Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Handtering av nettrelaterte seksuelle overgrep

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 29.11.2019 08:37 Neste revisjon: 24.10.2020
 • Tittel Handtering av nettrelaterte seksuelle overgrep
 • Beskrivelse


  Håndtering av nettrelaterte seksuelle overgrep.PNG

  Menneske med utviklingshemming utgjer ei særlig risikogruppe knytt til seksuelle overgrep. Trass dette er det få overgrepssaker som blir melde til politiet. Vi som arrangerer konferansen har erfart at dette er saker som er utfordrande å identifisere, stå i og handtere. Bufdir har utarbeida retningslinja «handtering av seksuelle overgrep mot vaksne med utviklingshemming». Desse retningslinjene rettar seg primært til deg som arbeider med vaksne personar med utviklingshemming. Retningslinjene er også aktuelle for fagpersonar og studentar på helse- og sosialfaglige linjer. 

  https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshemmede/


  Konferansen er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Politiet/Statens barnehus, Seksjon for spesialisert habilitering, Sunnmøre
  og Seksjon for spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal.

  Seminaravgift: Dagpakke som dekker materiell, lunsj, kaffi og pausemat: kr. 650,-

  Program

  0900-0930  Registrering og kaffi
  0930-0945  Velkomen v/Frode Skjelstad, leiar NFSS.
  0945-1015  Prosedyre ved melding av seksuelle overgrep mot menneske med utviklingshemming
  v/Inger-Marie Ulla Jørgensen, Spesialisert habilitering Sunnmøre
  1015-1030  Pause
  1030-1200  Tilrettelagt avhøyr av menneske med utviklingshemming v/ Rolf-Arne Sæthre, KRIPOS
  1200-1300  Lunsj
  1300-1400  Etterforsking  - Politiet sitt arbeid i saker med særleg sårbare vaksnev/Etterforskar Solveig Otterlei Bunes og jurist Maria Vike Nørve, politiet
  1400-1415  Kaffipause
  1415-1445  Forsvarlege tenester - Retten til å ha eit seksualliv versus avverje av overgrepv/Eilin Reinaas, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  1445-1615  Korleis handtere internettrelatert seksuell kontakt via sosiale media. Som pasient og som tenesteyter? 
  v/Svein Øverland, BRØSET
  1615-1630  Oppsummering og avslutning
  Forelesarar:
  Frode Skjelstad
  Konstituert seksjonsleder, Spesialisert habilitering Sunnmøre.
  Leder NFSS (Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv). Skjelstad er vernepleier og har lang erfaring frå Habiliteringstenesta i Nord Trøndelag.
  Har vore i styret i NFSS siste tre år, to av dei som leiar.
  Inger Marie Jørgensen
  Inger-Marie er spesialpedagog ved Seksjon for Spesialisert habilitering, Sunnmøre. Ho har i 2018-19 tatt vidareutdanningane seksuell helse og seksualitetsundervisning, sexologi og funksjonshemming. I den forbindelse har ho sett på habiliteringstenesta sine varslingsrutiner ved mistanke om seksuelle overgrep mot, eller utført av, menneske med utviklingshemming.
  Rolf-Arne Sætre
  Politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrot, KRIPOS
  Rolf-Arne Sætre har lang erfaring med etterforsking av seksuallovbrot og tar til dagleg både tilrettelagte avhøyr av barn og vaksne med utviklingshemming. Korleis legge til rette avhøyr slik at personar med ulike grader av utviklingshemming kan vere avhøyrbare?
  Solveig Otterlei Bunes
  Politioverbetjent med arbeidsplass i Ålesund. Etterforskar i eit distriktovergripande team som etterforskar grov vald, drap og seksuelle overgrep mot barn og vaksne. Tilleggsoppgåve som avhøyrer ved statens barnehus.
  Maria Vike Nørve
  Politiadvokat og fagansvarlig for grov vald og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal politidistrikt.
  Eilin Reinaas
  Eilin Reinaas er jurist og arbeider som seniorrådgivar hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eilin er jurist med spesialfag helserett og har arbeida hos Fylkesmannen sidan 2010. Ho arbeider mellom anna med klage- og tilsynssaker knytt til helse- og omsorgstenestelova.
  Svein Øverland
  Svein Øverland er leiar av Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner og rådgivar for forvaringsavdelinga i Trondheim fengsel. Han har arbeida med personer med alvorlege personligdomsforstyrringar, ustabilitet og lovbrot i mange år. Svein er utdanna barnepsykolog og rettspsykolog. • Testmodus Nei
 • Versjon 3083
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 24.10.2020
 • Fagområde Psykisk helsevern
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Se målgruppe
 • Faglig kursansvarlig
  Jørgensen, Inger-Marie Ulla
 • Kursadministrator for kurssiden
  Vilnes, Geir Ove
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Primærhelsetjenesten; Pasient og pårørende; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner Beskrivelse av målgruppen Leiarar og tenesteytarar i kommunen, tilsette i skulen og dag/aktivitetstilbod. Fastlegar, helsesjukepleiarar, studentar,      2. linjetenester, brukarorganisasjonar og andre interesserte.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612