Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

HELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk3108114.01.2022 13:29:552592https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRingve skoletext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE11 – Psykisk helsevern – behandler poliklinikk8 timer (1 dag)<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du bl.a. lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Poliklinisk konsultasjon (finne pasienter og informasjon, dokumentasjon i Plan og spesialitet, notater, forordninger)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Besøkssammendrag</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Tilsyn og tvang</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">InBaske</span>t<br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58;<br></span></p><ul><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologer (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykologspesialister (som kun jobber på poliklinikk)</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Psykiatrisk sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Sykepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Vernepleier</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Assistenter</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Andre med behandleransvar</span><br></li></ul><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det er </strong><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></p>Helseplattformen45
Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 1 i HMR3221023.12.2021 05:05:234739https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPedagogikk og kommunikasjon for LiS 1 i HMR1 dag<h3>​Bakgrunn</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0"><a href="https&#58;//lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482?q=spesialistforskriften"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften)</font></span></a>&#160;legg føringar&#160; for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.</span></p><h3>Målgruppe</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF</span></p><h3>Læringsmål</h3><h4><strong>Kommunikasjon</strong></h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">LM<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">-14&#160;God kommunikasjon og </span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk. </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.</span></span></p><h3><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig)&#58;</h3><p>Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel &#160;venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.</p><p>Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede <em>enten en case eller en konkret problemstilling</em> som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del. </p><h4><strong>Pedagogikk</strong></h4><h4>Pasient- og brukermedvirkning</h4><h4><span class="ms-rteStyle-Normal"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</span></span></h4><h4>Pasient- og pårørendeopplæring</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br>LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br>LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper. </span></p><h4>Samhandling</h4><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.</span></p><h3>Forkunnskapar</h3><p>Gjennomført e-læringar&#58;</p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a></p><h3>Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg) </h3><h4>Alternativ a&#58; Case</h4><p>Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (<a href="https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering">https&#58;//helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering</a>). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. </p><p>Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen. </p><h4>Alternativ b&#58; Problemstilling</h4><p>Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc. </p><h4>Brukermedvirkning, metoder med mer</h4><p>I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet. </p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span><a href="https&#58;//helsedirektoratet.no/leringsmal-i-felles-kompetansemoduler-del-1-3-spesialistutdanning-for-leger#pasient--og-brukermedvirkning-%e2%80%93-fkm"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet</font></span></a><span aria-hidden="true"></span></span></p><h3>Innhaldet</h3><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">Kurset vert todelt under følgande overskrifter&#58;</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-6-0">2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring</span></p><h3>Praktisk</h3><p>Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.</p><p><strong>Ta med mat og drikke etter eige behov.</strong></p><p><strong>Fagleg ansvar&#58;</strong></p><p>Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga&#160;Helse Møre og Romsdal HF</p>Pasienter og pårørende1
Observasjon og behandling av Covidpasienter i sengepost200841220.01.2022 11:44:42https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromObservasjon og behandling av Covidpasienter i sengepost1 time<p>​Undervisning om observasjon og behandling av Covidpasienter i sengepost<br></p>Sykepleie2
HNT.LE.INT Prismax. Grunnkurs for intensivsykepleiere200816720.01.2022 10:42:27https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT.LE.INT Prismax. Grunnkurs for intensivsykepleiere6 timer<p>​Grunnleggende kurs i bruk av Prismax dialysemaskin for intensivsykepleiere. Link til EQS, E- Løring Prismav&#58;&#160;<a href="http&#58;//eqshnt/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&amp;DocumentID=22971&amp;UnitID=1228">Dokument «SL- INT Prismaflex/ PrisMax E-læringskurs Baxter », ID 22971 - EQS</a><br></p>Intensiv1
HNT.LE.INT Intensiv fagdager. Februar 2022200786820.01.2022 10:06:51https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT.LE.INT Intensiv fagdager. Februar 20226 timer<p>​Fagdager for intensivsykepleiere. Introduksjon til ny intensivrespirator, Hamilton C6. Nye medikamentprotokoller for volum- og sprøytepumper. AHLR, simulering med fokus på intensivsykepleiers rolle i stansteamet. Bruk av LUKAS Hjertekompressjonsmaskin.<br></p>Intensiv5
EL134 Pasientportalen HelsaMi200375620.01.2022 08:51:129https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL134 Pasientportalen HelsaMi9:40 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;</span><br></p><p>Denne videoen viser et eksempel på hvordan pasientmeldinger via Helsami&#160;håndteres i Helseplattformen.&#160;<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Få kjennskap til håndtering av pasientmeldinger fra Helsami<br></p><p><br></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"></span></span></p><p>Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til&#160;du skal ta&#160;den i bruk&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang&#160;publisert&#160;26.02.2021.</strong></p><p>Demonstrasjonen holdes av Thomas Berg<br></p><p><br></p>Helseplattformen0
EL133 Samarbeid i strukturert journal200374820.01.2022 08:48:4815https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL133 Samarbeid i strukturert journal11:55 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse</span><br></p><p>Denne videoen viser noen av fordelene ved strukturert journal. Demonstrasjonen tar oss gjennom et pasientbesøk hvor sykepleier og lege er involvert i pasientbehandlingen.&#160;<span style="text-decoration&#58;underline;"></span><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte</span><br></p><p>Få kjennskap til fordeler ved strukturert journal<br></p><p><br></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"></span></p><p>Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til&#160;du skal ta&#160;den i bruk&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang&#160;publisert&#160;19.02.2021.</strong></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;">Demonstrasjon holdes av Bente Mælan og Gorjan Kulosman.</span><br></span></p>Helseplattformen0
EL132 Dashbord for primærkontakt i hjemmesykepleie200339620.01.2022 09:28:5815https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL132 Dashbord for primærkontakt i hjemmesykepleie6:26 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;&#160;</span><br></p><p>Denne videoen presenterer et&#160;dashbord&#160;som er laget for&#160;primærkontakten i hjemmesykepleien<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Bli kjent med dashbord for styringsdata og primærkontakten i hjemmesykepleien<br></p><p><br></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"></span></span></p><p>Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til&#160;du skal ta&#160;den i bruk&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang publisert 23.04.2021</strong></p><p>Demonstrasjonen holdes av&#160;rapporteringsanalytiker Tormod Digre.</p>Helseplattformen0
EL131 Vitale parametere via flytskjema200338920.01.2022 09:33:1710https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL131 Vitale parametere via flytskjema4:09 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;</span><br></p><p>Denne videoen demonstrerer hvordan du journalfører vitale parametere via flytskjema<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Bli kjent med flytskjema i Helseplattformen<br></p><p><br></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"></span></span></p><p>Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til&#160;du skal ta&#160;den i bruk&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang publisert 23.04.2021</strong></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;">Demonstrasjonen holdes av Katrine Overvik</span></p>Helseplattformen0
EL130 Dashbord for kommunal hjemmetjeneste200338020.01.2022 08:36:4211https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL130 Dashbord for kommunal hjemmetjeneste9:18 minutter<p style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse&#58;<br></p><p>Denne videoen viser tre dashbord som er laget for kommunal hjemmetjeneste<br style="text-decoration&#58;underline;"></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Bli kjent med dashbord for hjemmetjenesten<br></p><p><br></p><p>Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til&#160;du skal ta&#160;den i bruk&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang&#160;publisert&#160;20.09.2021.</strong></p><p><br></p><p>Demonstrasjonen holdes av&#160;rapporteringsanalytiker Tormod Digre<br></p>Helseplattformen0
EL129 InBasket200336320.01.2022 09:50:1516https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL129 InBasket02:46 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;&#160;</span><br></p><p>Denne videoen viser funksjonalitet i InBasket - Din postkasse og oppgavehåndteringsverktøy<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Bli bedre kjent med InBasket<br></p><p><br></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"></span></p><p>Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til&#160;du skal ta&#160;den i bruk&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang publisert 23.04.2021</strong></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;">Demonstrasjonen holdes av Henrik Krogstad</span></p>Helseplattformen0
EL128 Forenklet saksbehandling i kommune200332020.01.2022 08:33:149https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL128 Forenklet saksbehandling i kommune26:07 minutter<p>​<span style="text-decoration&#58;underline;">Beskrivelse&#58;</span><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><br></p><p>Denne videoen demonstrerer en arbeidsflyt fra der en pasient søker om kommunale helse- og omsorgstjenester, til søknaden er ferdig behandlet i kommunen.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;&#160;</span><br></p><p>Bli kjent med grunnleggende arbeidsflyt for søknad og behandling av komkunale tjenester i Helseplattformen.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"></span></span></p><p>Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til&#160;du skal ta&#160;den i bruk&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang publisert 20.09.2021.</strong></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"></span></span><br></p><p>Demonstrasjon holdes av applikasjonsanalytiker Elisabeth Løkken.</p>Helseplattformen0
EL127 Saksbehandling200330920.01.2022 08:34:1019https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL127 Saksbehandling8:14 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Kursbeskrivelse&#58;</span><br></p><p>Denne videoen&#160;viser funksjonalitet i Helseplattformen rundt saksbehandling.<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Få kjennskap til funksjonalitet rundt saksbehandlingsprosesser i Helseplattformen<br></p><p><br></p><p>Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til&#160;du skal ta&#160;den i bruk&#160;<br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang publisert 23.04.2021.</strong></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;">Demonstrasjon holdes&#160;av Wenche Kleven</span></p><p><span style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;background-color&#58;#ffffff;"><br></span></p>Helseplattformen0
START AV - Kurs for ansatte i BUP St. Olav3297918.01.2022 14:46:39103https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSTART AV - Kurs for ansatte i BUP St. Olav2 dager<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-6">​Kartlegging av voldsrisiko&#160;</span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-6">- Kurs i START-AV</span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontSize-5 ms-rteForeColor-6" style=""><strong>17. og 18 mars 2022</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-6"><br></span></p><p><br></p>Psykisk helsevern1
EL126 Saksbehandling i et pasientforløp200330120.01.2022 08:33:4522https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL126 Saksbehandling i et pasientforløp5:41 minutter<p>​<span style="text-decoration&#58;underline;">Kursbeskrivelse&#58;</span><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Denne videoen er en del av en serie som tar for seg et fiktivt pasientforløp i Helseplattformen. Denne delen tar for seg hvordan en søknad om rehabiliteringsopphold blir behandlet av kommunen.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Få kjennskap til hvordan saksbehandling av kommunale tjenester foregår i Helseplattformen<br></p><p><br></p><p><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd, og at det derfor vil kunne komme endringer frem til</span><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">&#160;du skal ta&#160;</span><span style="background-color&#58;#ffffff;color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">den i bruk&#160;</span><br></p><p><strong style="color&#58;#1a2e3b;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;letter-spacing&#58;0.16px;">Videoen ble første gang publisert&#160;19.05.2021.</strong></p><p><br></p><p>Hele videoserien om pasienten Hans Hurtigruten finner du på vår&#160;prosjektweb<br></p><p>Demonstrasjonen holdes&#160;av Nina Kongshaug og Vibeke Wågheim<br></p>Helseplattformen0
Rus-i-BUP 3277814.09.2021 09:06:38550https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKlostergt. 46;Digitalt på Skype;Digitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRus-i-BUP2 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-5-5"><strong>​<span>Kartlegging og vurdering av rusmiddelbruk i BUP</span></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteFontSize-5 ms-rteThemeForeColor-6-4"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-6 ms-rteThemeForeColor-6-4 ms-rteFontSize-4"><strong>Internt kurs for ansatte i BUP-klinikk -&#160;St. Olav hospital</strong></span></p><p><br></p>Psykisk helsevern1
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering3121515.11.2021 13:10:102968https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxføden;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering60-75 min<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin22
Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP3050218.01.2022 17:34:53948https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP Lian - Vådanveien;Digitalt;Digitalt på Skype;BUP-klinikk Lian eller Mellomrommet - evt digitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP3 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>Internt kurs for ansatte i BUP-klinikk</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>St. Olavs Hospital</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong><br></strong></span></p>Psykisk helsevern1
Hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs3119011.01.2022 22:06:2419472https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxPoliklnikken ved øyetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Årleg repetisjonskurs for helsepersonell i hjerte- og lungeredning.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p><span aria-hidden="true"></span>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR åleine</li><li>utføre basal HLR som del av ei gruppe</li><li>bruke ein hjertestartar</li><li>ivareta tryggleiken til&#160;pasient, evt pårørande og kollegaer i ein hjertestanssituasjon</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/hhlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/hhlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang&#160;av HHLR-plakaten</li><li>bruk av defibrillator og anna utstyr</li><li>basal HLR</li><li>HLR med toreddar-teknikk og bruk av hjertestartar</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap38
Avansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs3030810.06.2021 10:08:505271https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxVolda;Kristiansund;Ålesund;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAvansert hjerte- og lungeredning (AHLR). Repetisjonskurs2 timar<strong></strong><span aria-hidden="true"></span><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58; </strong><p>Faste medlemmar i stansteam. Turnuslegar, anestesilegar, medisinske legar, anestesisjukepleiarar, intensivsjukepleiarar og&#160;evt sjukepleiarar i mottak.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Mål med opplæringa&#58;</strong></p><p>Etter endt kurs skal deltakarane kunne&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med einreddar- og toreddar-teknikk</li><li>bruke hjertestartaren og ivareta tryggleiken til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldande retningslinjer</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med tydeleg leiarskap og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjerande med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>kjenne si eiga rolle i teamet</li><li>kjenne til lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskap&#58;</strong></p><p>Gjennomfør&#160;e-læringa til NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; <a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høgre i bilete, e-læringa kan mellomlagrast og gjennopptakast. Når kurset er gjennomført, så vert kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>basisferdigheiter med trening på grunnleggande einreddar- og toreddarteknikk</li><li>gjennomgang av AHLR-plakaten, medikament og utstyr</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Rammefaktorar&#58;</strong></p><strong>Nærmaste leiar er ansvarlig for å melde på deltakarane på kurset i samarbeid med HLR-instruktør.</strong>Beredskap4
AHLR-retreningskurs3117529.12.2021 08:59:371921https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdal;Trondheim;Moldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR-retreningskurs2 timer<p>​<strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></p><p>Dette er et repetisjonskurs etter tidligere godkjent AHLR grunnkurs med repetisjon av følgende mål&#58;</p><ul><li>konstatere hjertestans, varsle og starte HLR</li><li>utføre basal HLR med enredder- og toredder-teknikk</li><li>bruke hjertestarteren og ivareta tryggheten til alle involverte</li><li>utøve AHLR etter gjeldende retningslinjer</li><li>Ha forståelse av&#160;at det er avgjørende med tydelig&#160;ledelse og rollefordeling i teamet</li><li>utøve og forstå at det er avgjørende med samarbeid og god kommunikasjon</li><li>være bevisst sin&#160;rolle i teamet</li><li>Være kjent med lokal organisering og tilpasning</li></ul><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forkunnskaper&#58;</strong></p><p>Gjennomføre&#160;e-læringen for AHLR&#160;fra NRR, med tilgang via&#160;Læringsportalen&#58; </p><p><a href="/Sider/ahlr.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//kurs.helse-midt.no/Sider/ahlr.aspx</font></span></a></p><p>Trykk &quot;Start kurs&quot; til høyre i bildet. Når kurset er gjennomført, så&#160;blir kurset lagt til i CV i Kompetanseportalen. I Læringsportalen&#160;kan man skrive ut diplom ved å klikke på &quot;Mine Kurs&quot; og hente fram aktuelt kursbevis.</p><p>Godkjent AHLR utøver</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>Det praktiske kurset består av&#58;</p><ul><li>gjennomgang av lokale varslingsrutiner og stansteam</li><li>gjennomgang av algoritme og AHLR-plakat, medikamenter og utstyr (svelgtube, defibrillator, oksygen etc)</li><li>scenariotrening med debriefing</li></ul>Sjukepleie;Sykepleie5
workshop lærlingeløp for helsefagarbeiderfaget165315318.01.2022 07:44:0734https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-Klasseromworkshop lærlingeløp for helsefagarbeiderfaget3 timer<p>Vi i helseforetakene har som styringskrav å øke antall helsefaglærlinger og helsefagarbeidere i sykehusene våre. Dette oppdraget skal vi i HNT ta på alvor! </p><p>&#160;</p><p>For å virkelig sparke i gang dette arbeidet sammen med dere, så inviterer vi nå til digital workshop i Teams den 16. februar fra kl. 0900 – 1145.</p><p>I workshopen får vi innspill fra Stavanger Universitetssykehus v/Margrete Eintveit hvordan de legger opp sine lærlingeløp i helsearbeiderfaget.<strong>&#160;</strong></p><p><strong>Program&#58;</strong></p><p>0900 – 0915&#160;&#160;&#160; Innledning</p><p>0915 – 1030&#160;&#160;&#160; Det gode lærlingeløp </p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;erfaring fra Stavanger universitetssykehus v/Margrete Eintveit</p><p>1030 – 1100&#160;&#160;&#160; Gruppearbeid inkludert pause</p><p>1100 – 1130 &#160;&#160; Oppsummering av gruppearbeid</p><p>1130 – 1145&#160;&#160;&#160; Oppsummering og veien videre<br></p><p><br></p>Ledelse1
MAP sammendrag manual200163918.01.2022 14:16:1518https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP sammendrag manual1,5 time<p>​<strong>MAP teori&#160;</strong></p><p>Teorien er delt inn i tre hovedtema, Primær, sekundær og tertiær forebygging av vold med&#160;10 forskjellige&#160;underkapitler.</p><p>Krav&#58; Tre undervisninger i året. Det anbefales at alle får med seg minst en undervisning pr. hovedtema pr. kalenderår.</p><p>Undervisning foregår for tiden&#160;<strong>på skype&#160;</strong><strong>siste onsdagen hver mnd.</strong>&#160;fra kl. 14.00 - 15.00.<br></p><p><br></p><p><img src="/PublishingImages/Sider/TMK-MAP,-Kap.9-Fysiske-teknikker-/voldsforebygging.png" alt="voldsforebygging.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p>Psykisk helsevern0
PSYKH01 – Lege i psykisk helsevern3252004.01.2022 14:45:47900https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim Spektrumtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYKH01 – Lege i psykisk helsevern8 timer (1 dag)<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I dette kurset vil du lære om følgende arbeidsprosesser&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Postkassefunksjonalitet</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finne pasienter</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Poliklinisk konsultasjon&#58; finne informasjon, e-resept og andre forordninger, diagnoser, koding, oppfølging</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Innlagt pasient&#58; forordninger, notater, sjekklister, overflytting/utskriving</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Mottak av ny pasient&#58; innleggelse, medikamentsamstemming</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Spesialitetsspesifikke oppgaver</span><br></li></ul><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det vil avholdes en ferdighetstest ved slutten av kursdagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som jobber som&#58; </span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Psykiater for voksne og barn<br></span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Rus- og avhengighetsmedisiner</span><br></li></ul><div><font face="Calibri"><span style="font-size&#58;14.6667px;"><strong>Det er </strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>svært viktig</strong></span><strong> å medbringe PULS-kort på kursdagen, da dette er en forutsetning for kursgjennomføring.&#160;</strong><br></span></font></div>Helseplattformen21
Introduksjonsdag for sykepleier ved Føde-barsel, Ålesund sjukehus194065314.01.2022 09:59:4142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonsdag for sykepleier ved Føde-barsel, Ålesund sjukehus1 dag<p>Obligatorisk introduksjonsdag for nyansatte sjukepleiere ved Føde-barselseksjonen Ålesund sjukehus.&#160;</p><p>Formål med introduksjonsdagen er å&#160;klargjøre&#160;sjukepeleiers arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Informasjon,&#160;undervisning og veiledning knyttet til sentrale pasientforløp og prosedyrer inngår i programmet for dagen.&#160; Introduksjonsdagen er ment som&#160;et supplement til praktiske&#160;opplæringsvakter, planlagte&#160;studiedager/internundervisning, tildelte&#160;kompetanseplaner og det ansvar hver enekelt helsearbeider har til&#160;å holde seg faglig oppdatert.&#160;<br></p><p><br></p><h4>Program<br></h4><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Tidspunkt</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Tema</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Ansvar</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 08.30-08.40</td><td class="ms-rteTable-default">Velkommen/informasjon om dagen</td><td class="ms-rteTable-default">Martha Molvær </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 08.40-09.30</td><td class="ms-rteTable-default"><p>Funksjonsbeskrivelse for sjukepleier </p><p>Prosedyren Ansvarsvakt – Barsel</p><p>Prosedyren Ansvarsvakt – Føden </p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Martha Molvær</p><p>&#160;</p><p>Marianne Omvik</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 09.30-10.00</td><td class="ms-rteTable-default">Prosedyreportalen, Kompetanseportalen og Læringsportalen</td><td class="ms-rteTable-default">Elin Ytterbø</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 10.00-10.10</td><td class="ms-rteTable-default">Pause</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 10.10-11.30</td><td class="ms-rteTable-default"><p>Postpartumstell – 2 timer etter fødsel</p><p>Pasientforløpet «Barseltida i Helse Møre og Romsdal»</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Marianne Omvik</p><p>Elin Ytterbø</p><p>&#160;</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 11.30-12.00</td><td class="ms-rteTable-default">Lunsj</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 12.00-13.15</td><td class="ms-rteTable-default"><p>Forts. «Barseltida i HMR» </p><p>Pasientforløpet «Planlagt keisarsnitt»</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Elin Ytterbø</p><p>&#160;</p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 13.15-13.25</td><td class="ms-rteTable-default">Pause</td><td class="ms-rteTable-default">&#160;</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">13.25-14.25</td><td class="ms-rteTable-default"><p>Postpartumblødning</p><p>Preeklampsi/Eklampsi</p><p>Diabetes og barseltid</p></td><td class="ms-rteTable-default">Martha Molvær</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default"><p>Kl. 14.25-14.55</p><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default"><p>Uheldige hendelser – melderutiner i EQS</p><p>&#160;</p></td><td class="ms-rteTable-default">Martha Molvær</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Kl. 14.55-15.00</td><td class="ms-rteTable-default">Avslutning </td><td class="ms-rteTable-default">Martha Molvær<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p>Fødselsomsorg1
EL125 Dokumentasjon i triagenavigator (akuttmottak)193890114.01.2022 12:30:4847https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL125 Dokumentasjon i triagenavigator (akuttmottak)11:10 minutter<p><span style="text-decoration&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;</span><br></p><p>I denne videoen får du en demonstrasjon og gjennomgang av triage&#160;i Hyperspace.<br></p><p>Triage ligger på aktivitetsfanelinjen i en pasientjournal når journalen åpnes fra Track Board.&#160;<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><br></p><p>Bli kjent med hvordan du dokumenterer og navigerer i triagenavigatoren.<br></p><p><br></p>Helseplattformen0
EL124 Registrere innmeldt og ankommet pasient i akuttmottak193886914.01.2022 12:59:0945https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL124 Registrere innmeldt og ankommet pasient i akuttmottak7:52 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">B</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">eskrivelse&#58;</span></p><p>Denne videoen gir en kort innføring registrering av informasjon når pasient er innmeldt og/eller ankommet akuttmottaket.<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span></p><p>Få kjennskap til hvordan du&#160;registrerer pasient innmeldt og/eller ankommet akuttmottak<br></p><p><br></p>Helseplattformen0
Kort & Godt om ADHD199494311.01.2022 11:10:09209https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKort & Godt om ADHD1,5 time<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-5">​&#160; &#160; &#160;<span><strong>&#160;Kurs i bruken av psykoedukasjonsprogrammet&#160;</strong></span></span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-5"><span><strong><img src="/PublishingImages/Sider/Kort--Godt-om-ADHD/ADHD.png" alt="ADHD.png" style="margin&#58;5px;" /><br></strong></span></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteThemeForeColor-5-5 ms-rteFontSize-5"><span><strong><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></strong></span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><br></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><img alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-8 ms-rteFontSize-4 ms-rteForeColor-6"><br></span></p>Psykisk helsevern2
HELSE18 -Grunnleggende dokumentasjon i primærhelsetjenesten3108804.01.2022 09:50:05938https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimsportentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHELSE18 -Grunnleggende dokumentasjon i primærhelsetjenesten4 timer (0,5 dag)<p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Kursbeskrivelse&#58;</strong></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">I dette kurset vil du lære å dokumentere følgende arbeidsprosesser&#58;</span></p><ul><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Finn pasienten og starte konsultasjon</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Navigere i journal </span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Dokumentere i journalnotat</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Opprette smarttekst fra notattekst for hurtigredigering</span></li><li><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5">Enkle InBasket-funksjoner</span></li></ul><p><br></p><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong>Målgruppe&#58;</strong> </span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Ansatte som utfører grunnleggende dokumentasjon ifm.</span></p><p style="color&#58;#000000;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">arbeid i aktivitets- og lavterskeltilbud, som&#58;</span></p><ul style="color&#58;#000000;"><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør tilsatt i Helse- og velferdstjenesten</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Aktivitør tilsatt i Helsehus</span></li><li><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Fagarbeider/assistent i aktivitetstilbud (BOA)</span></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-2 ms-rteFontFace-5"><strong><br></strong></span></p><br>26
Renhold, høyrisikosmitte av og påkledning3271802.11.2021 11:39:4186https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromRenhold, høyrisikosmitte av og påkledning1,5 timer<p>​Prakrisk opplæring i av og påkledning ved høyrisikosmitte<br></p>Beredskap5
EL123 Innlagt pasient til CT193972513.01.2022 14:03:1785https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL123 Innlagt pasient til CT23:05 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">Be</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">skrivelse&#58;</span></p><p>Denne demonstrasjonsvideoen handler om planlegging, gjennomføring og granskning av en CT undersøkelse på en innlagt pasient. Den viser hvordan en forordning kan prioriteres og hvordan undersøkelsesnavnet kan endres på en forordning. Deretter vises hvordan radiograf kan dokumentere forberedelsen av undersøkelsen med forordning av iv kontrast og dokumentasjon etter utført undersøkelse av gitt kontrast og føring av et notat. Vi ser radiologens gransking og svarutforming av undersøkelsen, og hvordan denne blir lagt til demonstrasjon og avsluttet med signering. Til slutt vises hvordan radiolog kan lage en tilføyelse til et endelig signert svar.</p><p>Demonstrasjonen holdes av Steinar Lund, Kevin Thorhus og Wenche Myrvold Øksenberg.</p><p><strong>Merk at demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd.</strong><br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span></p><p>Få kjennskap til&#58;</p><ul><li>Prioritere en forordning</li><li>Hvordan endre undersøkelsesnavn</li><li>Dokumentere en undersøkelse</li><li>Skrive et notat</li><li>Granskning og svarutforming</li><li>Hvordan legge til demonstrasjon</li><li>Hvordan lage en tilføyelse til endelig svar</li></ul><p><br></p>Helseplattformen0
Fagdag faddere og ledelse193967513.01.2022 11:12:0336https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFagdag faddere og ledelse6 timer<p><strong>​Fagdag&#160;for renholdere&#160;med opplæringsansvar</strong><br></p>3
EL122 Poliklinisk pasient til røntgen193971719.01.2022 15:37:17113https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL122 Poliklinisk pasient til røntgen12:11 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">B</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">eskrivelse&#58;</span></p><p>Denne demonstrasjonsvideoen handler om hvordan sekretær bildediagnostikk kan håndtere forordninger til røntgen og viser timebestilling, kobling av forordninger og samkjøres med annen avtale. Videre vises hvordan bildetaking dokumenteres av radiograf på røntgenlab samt granskning og svarutforming ved radiolog.<br></p><p><br></p><p>Demonstrasjon holdes av Steinar Lund, Kevin Thorhus og Wenche Myrvold Øksenberg.</p><p><strong>Merk at demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd.</strong><br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span></p><p>Få kjennskap til&#58;</p><ul><li>Timebestilling</li><li>Kobling av forordninger</li><li>Samkjøring av avtaler</li><li>Dokumentere en undersøkelse</li><li>Granskning og svarutforming</li></ul><p><br></p>Helseplattformen0
EL121 Radiolog planlegger og utfører ultralyd193970813.01.2022 14:01:5934https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL121 Radiolog planlegger og utfører ultralyd06:19 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">B</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">eskrivelse&#58;</span></p><p>&#160;Denne demonstrasjonsvideoen handler om hvordan radiolog alene kan planlegge og gjennomføre en ultralydundersøkelse, og hvordan undersøkelsen kan ferdigstilles direkte fra Oppgavelisten for undersøkelse.<br></p><p><br></p><p>Demonstrasjon holdes av Wenche Myrvold Øksenberg.</p><p><strong>Merk at demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd.</strong><br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span></p><p>Få kjennskap til&#58;<br></p><ul><li>Hvordan radiolog kan planlegge og dokumentere en undersøkelse<br></li><li>Hvordan undersøkelsen kan ferdigstilles fra Oppgaveliste for undersøkelse<br></li></ul><p><br></p>Helseplattformen0
EL120 Poliklinisk pasient til MR193969613.01.2022 14:00:4077https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL120 Poliklinisk pasient til MR13:14 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">Beskri</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">velse&#58;</span></p><p>Denne demonstrasjonsvideoen handler om planlegging, gjennomføring og granskning av en MR undersøkelse på en poliklinisk pasient. Den viser hvordan en forordning raskt kan timebestilles med «dra-og-slipp» funksjon og hvordan pasient kan varsles med sms. Den viser deretter hvordan radiograf kan forberede undersøkelsen med gjennomgang av et MR screeningsskjema, og deretter dokumentere undersøkelsen på lab og legge til kopimottager på forordningen. Videoen viser til slutt radiologens gransking og svarutforming av undersøkelsen.</p><p>&#160;<br></p><p>Demonstrasjon holdes av Wenche Myrvold Øksenberg, Steinar Lund og Kevin Thorhus.</p><p>Merk at demonstrasjonen er laget i en løsning som ikke er ferdigbygd.<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><br></span></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span></p><p>Få kjennskap til&#58;<br></p><ul><li>Enkel timebestilling</li><li>SMS-varsling</li><li>MR Screeningskjema</li><li>Oppgaveliste for undersøkelse</li><li>Hvordan legge til kopimottager</li><li>Granskning og svarutforming</li></ul><p><br></p>Helseplattformen0
EL119 Introduksjon til Hyperspace for sykepleier og helsefagarbeider i akuttmottak193954813.01.2022 14:40:5047https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL119 Introduksjon til Hyperspace for sykepleier og helsefagarbeider i akuttmottak6:07 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">B</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">eskrivelse&#58;</span></p><p>Denne videoen gir en kort innføring i innlogging og oppstartsaktiviteter for sykepleier/helsefagarbeider i akuttmottak. </p><p><em>&#160;</em></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span></p><p>Få kjennskap til grunnleggende funksjonalitet i Hyperspace<br></p><p><br></p>Helseplattformen0
EL118 Dokumentasjon i traumenarrator193931714.01.2022 08:15:2640https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL118 Dokumentasjon i traumenarrator12:52 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">B</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">es</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">kr</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">ivelse&#58;</span></p><p>Denne videoen gir en innføring i arbeidsflaten Traumenarrator. I scenarioet blir pasientjournalen åpnet via Track-board. <br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span></p><p>Få kjennskap til traumenarrator og hvordan du dokumenterer i hendelseslogg.<br></p><ul><li>Registrere personell</li><li>PVK</li><li>Legemidler<br></li><li>Forordninger</li><li>Traumeslutt og notat</li></ul><p><br></p>Helseplattformen0
PSYK LE NA SKID-5-KV198867713.01.2022 09:16:54207https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA SKID-5-KVSe arrangement<p>​<br></p><div style="color&#58;#333333;"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset er en del av kompetanseplanen&#160;<span style="text-decoration-line&#58;underline;">HNT, PSYK&#58; Opplæringskrav «PAB/KIP»</span>&#160;tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF.</span></div><div style="color&#58;#333333;"><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Krav til PAB/KIP om deltagelse ved oppstart.</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontSize-3 ms-rteFontFace-5"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Kurset gir en introduksjon til bruk av&#160;SCID-5-KV.&#160;</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Deltaker skal ha gjort seg kjent med manualen før oppmøte på opplæring.</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3"></span></span>&#160;</div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-3">Se informasjon om&#160;oppkobling under &quot;Mer info&quot;.</span></div></div><p><br></p>Psykiatri2
EL027 Hendelser og legemidler i anestesidokumentasjon193915918.01.2022 11:58:0774https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertEL027 Hendelser og legemidler i anestesidokumentasjon6:00 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">B</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">eskrivelse&#58;</span></p><p>I dette kurset får du grunnleggende kjennskap&#160;til hendelser og legemidler i anestesidokumentasjon<br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span></p><p>Få kjennskap til hvordan du legger til hendelser og legemidler i en peroperativ arbeidsflate<br></p><p><br></p><p>Demonstrasjoner er spilt inn av Younus B. Froberg<br></p><p><br></p>Helseplattformen0
PSYK LE NA MERITO3260113.01.2022 09:05:44540https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK LE NA MERITO2 dager<p>​Klinikk for psykisk helsevern og rus arrangerer Merito-samling to ganger i året (vår og høst).&#160;</p><p>Klinikkens 8&#160;faggrupper rullerer på å ha ansvaret for samlingen. På den måten vil Merito-samlingene spisses mot det fagområdet som&#160;ansvarlig&#160;faggruppe&#160;representerer. Tema og innhold&#160;i planlagt Meritoarrangement fremkommer av kursprogrammet (se kursmateriell).&#160;<br></p><p><span style="color&#58;#333333;">Målgruppe</span><span style="color&#58;#333333;">&#58; Leger,&#160;psykologer (spesialister, LIS og PUS) og PAB/KIP med diagnostikkoppgaver primært i enheter innenfor aktuelt fagområde. Hvis andre målgrupper er aktuelle, vil tilleggsinformasjon om dette formidles.</span><br></p><p><span style="color&#58;#333333;">Det søkes godkjenning for kursgodkjenning&#160;hos DNLF og NPF. Detaljer fremkommer av kursprogrammet.</span></p><p style="color&#58;#333333;">Ytterligere informasjon, om for eksempel kursform (oppmøte eller digitalt) fremkommer under knappen &quot;Mer info&quot;.<br></p><font style="color&#58;#333333;"><p>Påmelding er bindende for begge dager.<br></p><p><span class="ms-rteBackColor-4">Arrangementskomiteen prioriterer venteliste/deltakerlisten basert på kriterier for målgruppe etter at påmeldingsfristen har gått ut. Deltakere får først da informasjon om&#160;bekreftet&#160;plass.&#160;</span><br></p><p><a href="http&#58;//virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/laringsportalentest/Delte%20dokumenter/Brukerveiledning%20%e2%80%93%20ekstern%20p%c3%a5logging%20for%20L%c3%a6ringsportalen%20%20okt%202019.pdf" style="font-size&#58;17.3333px;"><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0">Brukerveiledning ekstern pålogging for Læringsportalen</span></a><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0" style="font-family&#58;&quot;segoe ui&quot;, segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;17.3333px;">.</span><br></p></font>Psykiatri1
EL117 Introduksjon til Pasientlister og inneliggende pasientjournal199630112.01.2022 12:52:01114https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL117 Introduksjon til Pasientlister og inneliggende pasientjournal06:03 minutter<p>​<span style="text-decoration-line&#58;underline;">B</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">eskrivels</span><span style="text-decoration-line&#58;underline;">e&#58;</span></p><p>Denne videoen gir en kort innføring i arbeidsområdet &quot;Pasientlister&quot; og hvordan en inneliggende pasientjournal ser ut<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Få kjennskap til Pasientlister&#160;og inneliggende pasientjournaler<br></p>Helseplattformen0
EL116 Introduksjon til Planlegg og pasientjournal i poliklinikk199627412.01.2022 12:40:47142https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL116 Introduksjon til Planlegg og pasientjournal i poliklinikk05:41 minutter<p><span style="text-decoration-line&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;</span><br></p><p>Denne videoen gir en kort innføring i arbeidsområdet &quot;Planlegg&quot; og hvordan en pasientjournal ser ut ved polikliniske timeavtaler<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"></span><span style="text-decoration&#58;underline;">Læringsutbytte&#58;</span><br></p><p>Få kjennskap til Planlegg og polikliniske pasientjournaler<br></p><br>Helseplattformen0
EL115 Introduksjon til Hyperspace for leger i spesialisthelsetjenesten199625312.01.2022 12:30:07119https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-VideoEL115 Introduksjon til Hyperspace for leger i spesialisthelsetjenesten5:58 minutter<p><span style="text-decoration-line&#58;underline;">​Beskrivelse&#58;</span><br></p><p>Denne videoen gir en rask innføring i oppstartsbildet for leger i spesialisthelsetjenesten<br></p><p><br></p><p><span style="text-decoration-line&#58;underline;">Læringsutbytte</span><br></p><p>Bli kjent med oppstartsbildet og generell funksjonalitet i Hyperspace<br></p><p><br></p><p><br></p>Helseplattformen0
Internundervisning Avdeling for patologi St. Olav - Aktivitetskoding i SymPathy159418612.01.2022 06:35:1810https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromInternundervisning Avdeling for patologi St. Olav - Aktivitetskoding i SymPathy1 time<p>​Informasjon om aktivitetskoding i SymPathy i forbindelse med endring i refusjonsordning for patologi.<br></p>Laboratoriemedisin0
AHLR medisinstudenter Orkdal Sjukehus199568811.01.2022 16:25:0414https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAHLR medisinstudenter Orkdal Sjukehus6 timer<p>​Gjennkjenne hjertestans, varsle, HLR, bruk av defibrillator, bruk av medikamenter under HLR, bruk av avanserte hjelpemidler (intra-ossøs, svelgtube, I-gel)<br></p>Medisin1
Gruppeveiledning for LIS på Kirurgisk klinikk - på tvers av spesialiteter199561411.01.2022 15:07:5632https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning for LIS på Kirurgisk klinikk - på tvers av spesialiteter1,5 timer<p>​<span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Refleksjonsgruppe på tvers av spesialiteter tilbys LIS 2 og 3 på Avdeling for bildediagnostikk og Kirurgisk klinikk, 4 deltagere fra hver avdeling.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Formålet med aktiviteten er å kunne oppfylle flere felles kompetansemål (FKM), blant annet etikk. En til to kasuistikker vil bli diskutert.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Informasjonsmail sendes ut i forkant av kurset og det er viktig at alle leser denne og møter forberedt til gruppeveiledning.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> Påmelding er bindende.&#160;</span><br></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Kurssted&#58; &quot;Demonstrasjon&quot;, 2. etg. i Nevrosenteret (rommet ligger rett over ekspedisjonen i Nevrosenteret)&#160;</span><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">- se også </span><a href="https&#58;//link.mazemap.com/befXWRHG"><span style="font-family&#58;calibri;font-size&#58;11pt;">MazeMap</span></a>.<br></p>Kirurgi;Medisinsk etikk1
Laparoskopi for viderekomne - høst 2022199553412.01.2022 07:23:3948https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromLaparoskopi for viderekomne - høst 20223 dager<p>Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi<br></p><p>Målgruppe for kurset er LIS i gastroenterologisk kirurgi med tjenestetid og erfaring i laparoskopisk kirurgi som vil &quot;matche&quot; undervisning og trening i avanserte laparoskopiske prosedyrer.<br></p><p>Kurset går over 3 dager</p><p>Kursledere&#58;&#160;Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen</p><p>Link til utlysning&#58;​&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/laparoskopi-for-viderekomne-host-2022?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/laparoskopi-for-viderekomne-host-2022?arrId=0</a><br></p>1
Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - Webinar 2198997612.01.2022 12:28:0419https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNasjonalt kurs for studiesykepleiere - Webinar 22,5 timer<p>​Innhold<br></p><ul><li>Oppsummering av kurset</li><li>Gjennomgang av hjemmeoppgave<br></li></ul><p><br></p><div>Webinaret er siste&#160;modul i et digitalt opplæringsprogram som skal bidra til kompetanseheving blant sykepleiere som arbeider med kliniske studier. Opplæringsprogrammet er et ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning av kliniske studier i Norge, i tråd med nasjonal handlingsplan fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er utviklet av NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network), et nasjonalt nettverk mellom universitetssykehusene OUS, AHUS, HUS, SUS, St Olavs og UNN.&#160;<br></div><div><br></div><div>Hovedmålgruppen for opplæringsprogrammet er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost. Kursprogrammet berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen. Programmet gjennomføres digitalt som kombinasjon av 2 webinarer (m/gruppearbeid) med ca. 4 ukers mellomrom kombinert med selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteratur, hjemmeoppgaver) innenfor et totalt kursomfang på ca. 25 timer. <strong>NB! Kurset som starter i januar 2022 er fulltegnet. Det vil bli satt opp nye kurs etter hvert.</strong></div><div><br></div><div>Følgende e-læringsmoduler inngår i opplæringsprogrammet&#58;<br></div><div><br><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere1C-Trial-master-file-og-Investigator-site-file.aspx">1C&#58; Trial master file og Investigator site file</a> </p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1D-Responsevaluering-og-effektmål.aspx">1D&#58; Responsevaluering og effektmål</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1E-Samtykke-og-personvern.aspx">1E&#58; Samtykke og personvern</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1F-Regulatoriske-krav.aspx">1F&#58; Regulatoriske krav</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1A-Refusjon-og-honorar.aspx">1A&#58; Refusjon og honorar</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-1A-Roller-og-ansvar.aspx">1A&#58; Roller og ansvar</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-2A-Logistikk.aspx">2A&#58; Logistikk</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-2B-Laboratoriemanual.aspx">2B&#58; Laboratoriemanual</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-2C-Utstyr.aspx">2C&#58; Utstyr</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-2D-HMS.aspx">2D&#58; HMS</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-3B-Legemiddelhåndtering.aspx">3B&#58; Legemiddelhåndtering</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-3C-Case-report-form.aspx">3C&#58; Case report form</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-4A-Prosjektstyring.aspx">4A&#58; Prosjektstyring</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-4B-Monitorering.aspx">4B&#58; Monitorering</a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-4C-Avslutning-og-arkivering-av-kliniske-legemiddelstudier.aspx">4C&#58; Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelstudier</a></p><p><a href="/Sider/Nasjonalt-kurs-for-studiesykepleiere-4D-Kontrakter-økonomi-og-budsjett.aspx">4D&#58; Kontrakter, økonomi og budsjett</a><br></p><br><br></div>Forsking;Sjukepleie;Sykepleie1
MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal3191119.11.2021 08:54:476548https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxHjelset B paviljong;Hjelset - B paviljong;Hjelset;Volda DPS;DPS Sjøholt;Avdeling for sjukehuspsykiatri Ålesund;DPS Knausen;Knausen - DPS Molde;Vegsund DPS;hjelset;Ålesund Behandlingssentertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal2 dager<p style="text-align&#58;center;"><img alt="Logo 2.PNG" src="/PublishingImages/Sider/MAP---mestring-av-agresjonsproblematikk/Logo%202.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p>Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.<br></p><p><strong>MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)</strong><strong> er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren. </strong><br>Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.<br>MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​</p><p>MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.<br></p><div><div>Dag 1<br>0800-0900&#58; Aggresjonsforståelse <br>0900-1000&#58; Voldsrisikovurdering og håndtering<br>1000-1100&#58; Fysiske teknikker<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Voldsforebygging<br>1430-1530&#58; Forebyggende kommunikasjon</div><div><br></div><div>Dag 2<br>0800-0900&#58; Deeskalering<br>0900-1000&#58; Selvregulering<br>1000-1100&#58; Samhandling<br>1100-1200&#58; Fysisk trening<br>1200-1230&#58; Lunsj<br>1230-1330&#58; Fysisk trening<br>1330-1430&#58; Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner<br>1430-1530&#58; Etterarbeid</div><div>&#160;<br></div><div><br></div><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri">Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper </font></span><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">med <strong>14 timer.</strong></span></font></font></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;"><font color="#000000" size="3">Kurset er godkjent av <strong>psykologforeningen</strong> som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.</font></span></p><p align="center" style="margin&#58;0px 0px 10.66px;text-align&#58;center;"><font size="3"><font color="#000000"><strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Norsk sykepleierforbund&#58; </span></strong><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;&quot;calibri light&quot;, sans-serif;">Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.</span></font></font></p> <font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><br></div><div><br><br></div><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Psykiatri;Psykisk helsevern;Sjukepleie;Sykepleie;Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB);Nyansatt;Lovverk;Brukermedverknad;Beredskap;Etikk;HMS;Kvalitet og sikkerheit3
BUK: "Hvordan være superbruker"194588414.01.2022 11:26:19537https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUK;Labsenter;Trondslettentext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUK: "Hvordan være superbruker"4,5 timer<p>​Helseplattformen; Innledende opplæring for superbrukere.<br></p>Helseplattformen3