Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kurskatalogen

  • Tittel Kurskatalogen

 

 

FSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)8729129.11.2019 14:58:261024https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet for Elektriske anlegg)3<p>​</p><div>Kurset har som mål å øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.</div><div><br></div><div>Kurset inneholder disse emnene&#58;</div><div><br></div><div>●&#160; &#160;Elsikkerhet, eiers ansvar</div><div>&#160;●&#160; &#160;Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien</div><div>&#160;●&#160; &#160;Elektroforskrifter som berører instruert personell</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømforsyninger i industribedrifter</div><div>&#160;●&#160; &#160;Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking</div><div>&#160;●&#160; &#160;Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse</div><div>&#160;●&#160; &#160;Bruk av verneutstyr</div><div>&#160;●&#160; &#160;Instruks for instruert personell</div><div><br></div><div>&#160;Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.</div><div><br><br></div><p><br></p>Tekniske fag (medisinsk-tekniske fag)2
V-Risk 10 - Voldsrisikovurdering8863527.10.2020 11:14:11765https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxØstmarka;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromV-Risk 10 - Voldsrisikovurdering4 timer<p>​<span class="ms-rteFontSize-4">Kurs i sjekklisten V-RISK 10&#160;- Voldsrisikovurdering</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Viser til <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=39509&amp;UnitID=203" target="_blank" title="EQS dokument 39509">EQS 39509</a> - Kartlegging og vurdering av voldsrisiko</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3">Kursholder&#58; John Olav Roaldset,&#160;Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.&#160;&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong>Det vil bli sendt ut lenke til digitalt møte for de som er påmeldt.</strong></span></p><p><br></p>Psykiatri1
Praktisk opplæring i gulvvedlikehold130505922.09.2020 13:24:16108https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxGastrosenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPraktisk opplæring i gulvvedlikehold2,5 timer<p>​Kurset skal gi god praktisk opplæring, slik at alle&#160;renholdere skal kunne utføre gulvvedlikehold.<br></p>4
eSP - opplæring og veiledning KPHR HMR156213026.10.2020 13:57:0155https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromeSP - opplæring og veiledning KPHR HMR1,5 timer<p>​Elektronisk standardisert pasientforløp (eSP) er et digitalt verktøy der formålet er å sikre optimalisering av standardiserte pasientforløp ved å monitorere og visualisere forløpsspesifikke måleparametere i sanntid.<br></p><div>eSP vil i daglig bruk være et verktøy til forbedring og til oversikt over pasienten sitt forløp i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Verktøyet gir en helhetlig oversikt over registrerte hendelser, medisinske og administrative koder og beslutninger av definerte pasient- og pakkeforløp. Effekten av allmenn bruk av eSP kan erstatte tidligere arbeidsrutiner og verktøy. Daglig bruk av eSP bidrar til en forbedring i pasientlogistikk, og til bedre forståelse for bruk av medisinske og administrative koder. Kunnskap om og bruk av eSP skal bidra til bedre kommunikasjon av pasientforløp på tvers av HF, klinikker og avdelinger.</div><div><br></div><div>Kursdeltagere bør ha mottatt tilgang til eSP, og gjennomgått relevant informasjon i forkant av kurs for best utbytte.</div><div><br></div><div>Regional opplæringsplan pasient- og pakkeforløp</div><div><br></div><div>Regional opplæringsplan eSP</div><div><br></div><div>Kurs for opplæring og/eller veiledning settes opp etter behov og forespørsel. Det gis tilbud om tilstedeværende undervisning til grupper, og undervisning på skype individuelt/gruppe.&#160;<br></div><div><br></div><div>Ved behov for opplæring/veiledning kan administratorer kontaktes; unni.arnestad@helse-mr.no eller annette.saunes@helse-mr.no<br></div><div><br></div><p><br></p>Psykisk helsevern;Rusbehandling3
FKM-kurs LIS1 i HNT76334026.10.2020 12:50:47768https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSteinkjertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFKM-kurs LIS1 i HNT1 dag<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering</strong>. <br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Dette kurset dekker følgende temaområder/læringsmål&#58;</span><br></p><p><strong>Kommunikasjon (FKM 14-18)</strong><br></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#00485b;">LM</span><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;">-14&#160;God kommunikasjon og&#160;grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.<br> LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.<br> LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).<br> LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.<br> Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter</span></p><p><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;color&#58;#444444;"><strong>Pedagogikk (FKM 48-49, 52-54 og 56)</strong><br></span></p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og brukermedvirkning FKM 48-49<br></p><p>LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Pasient- og pårørendeopplæring FKM 52-54<br></p><p>LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.<br> LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.<br> LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.</p><p style="text-decoration&#58;underline;">Samhandling FKM 56<br></p><p>LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.<br></p><p><strong>Forkunnskaper</strong></p><p>Gjennomført e-læring&#58;<br></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-helsefremming.aspx">Helsepedagogikk - helsefremming</a></p><p><a href="/Sider/Helsepedagogikk-–-pedagogikk.aspx">Helsepedagogikk - pedagogikk</a><br></p><p><br></p><p style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Forarbeid &#160;- kommunikasjon og pedagogikk&#160;(muntlig)&#58;</strong></p><p>Forbered et&#160;case fra&#160;egen praksis der du har reflektert over egen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørende eller overfor kollegaer.&#160;<br></p><p><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Hovedregelen er at LIS1-legen deltar på første FKM-kurse</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">t som arrangeres etter oppstart LIS</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">1</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;bold;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;display&#58;inline !important;">-tjeneste.</span><br></p><p>Kurset følges opp av to gruppeveiledninger&#58;&#160;</p><p>Gruppeveiledning FKM LIS1 temaområde 1+2 (3t) og Gruppeveiledning FKM LIS1 3+4 (3t) etter egen påmelding i Læringsportalen.<br></p><p><b></b><br></p>Medisin5
Seniordag i Hemit8833728.01.2020 13:12:10400https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSeniordag i Hemit1 dag<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Seniordag i Hemit er et tilbud til ansatte fra 55 år og oppover. </span></p><p><b class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Formål&#58;<br></b><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" color="#000000">Formålet med seminaret er å motivere og inspirere erfarne arbeidstakere til forlenget yrkeskarriere. Dersom Hemit skal kunne levere tjenester i tilstrekkelig omfang og med skikkelig kvalitet i tiden framover, er det sentralt å beholde seniorenes erfaringskompetanse og arbeidskraft så lenge som mulig.</font></p><p><strong class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></strong></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><strong>Seminarets innhold&#58;</strong><br><strong> </strong><em>Det er helse i godt arbeid &#160;</em><br>En god arbeidssituasjon og gode opplevelser gjennom jobben er en viktig del av det gode liv for mange. Eller er det heller slik at det gode liv er utenfor jobben? Hva tenker du om det?</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Retten til å velge </em><br>Det å kunne gå av med en tilfredsstillende personlig økonomi ved oppnådd tidligpensjonsalder oppleves av de fleste som et gode. Men det er viktig også å tenke på hva vi velger bort hvis vi avslutter yrkeslivet. Hva betyr jobben for deg? Ønsker jeg å avslutte arbeidsfellesskapet og sosialt samvær med kolleger? Vil pensjonistdagene gi utfordringer og utviklingsmuligheter? Vil jeg ha økonomi til å gjøre alt jeg har lyst til som pensjonist?&#160;</span><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"><em>Ja takk, begge deler! </em><br>Kanskje det kan være mulig å kombinere jobb og pensjon? Pensjonsreformen legger opp til at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid, samtidig som det gis gode muligheter for en gradvis overgang til pensjon.</span></p><p><em class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Alt dette – og mer til ‐ skal vi lære om, diskutere og reflektere over gjennom dette seminaret. </em></p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"> </span><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2" color="#000000"></font><font class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2"></font><p></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">I etterkant av seminaret vil alle få tilbud om individuell veiledning knyttet til pensjonsmuligheter og rettigheter.&#160;</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Program for dagen vil blir kunngjort i god tid før seniordagen.</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2">Det legges opp til middag og sosialt samvær på kvelden.</span></p>1
Introduksjonskurs for nyansatte i Hemit8757726.10.2020 10:02:571297https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxScandic Lerkendaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonskurs for nyansatte i Hemit2 dager<p>Hensikten med denne to dagers samlingen for nyansatte er å gi innsikt i hvordan Hemit er organisert, hvilke strategiske mål vi jobber mot, samt gjennomgå hvordan Hemit jobber med arbeidsmiljø- og medarbeiderutvikling, kvalitet og innkjøp.</p><p>I tillegg vil hver avdeling presentere seg og hvordan de jobber innenfor eget ansvarsområde. Det vil også bli lagt vekt på gjennomgang av Hemits kjerneverdier, etiske retningslinjer og informasjonssikkerhet.</p><p>Foruten å bli kjent med organisasjonen legges det også opp&#160;til sosialt samvær for å bli kjent med kollegaer på tvers av grupper og avdelinger.</p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong><br>Ledere og stabsmedarbeidere i Hemit.</p>Nyansatt1
Opplæring i CleanPilot156033623.10.2020 09:21:5032https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBrakka Forsyningsenterettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromOpplæring i CleanPilot1 time<p>​<strong>Opplæring i bruk av CleanPilot&#160;</strong><br></p>Kvalitet og sikkerheit1
Grunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern8730805.10.2020 11:52:171827https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Ålesund;Levanger;Digitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGrunnkurs i informasjonssikkerhet og personvern3 timer<p>Hensikten med kurset er å gi grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet og personvern for ansatte som jobber i Hemit.</p><p><strong>Læringsmål&#58;</strong></p><ul><li>Få kjennskap til Hemits styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder&#58;</li><ul><li>forstå krav til personvern og informasjonssikkerhet i helsesektoren</li><li>vite om Norm for informasjonssikkerhet og lovkrav knyttet til informasjonssikkerhet</li></ul><li>Vite hva Hemit sin og din rolle er i arbeid med informasjonssikkerhet</li><li>Forstå hensikten med risikovurderinger og vite hvordan du bidrar</li><li>Bli bevisst sikkerhetstrusler og konsekvenser</li></ul><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong></p><p>Det legges opp til en teoretisk gjennomgang og øvelser med ulike case.</p><p><strong>Kursholdere&#58;</strong></p><p>Marianne Hove, IT-sikkerhetsansvarlig&#160;i Hemit.<br></p><p>Suzanne Dawn Brattheim, juridisk rådgiver og&#160;personvernombud i Hemit.</p>IKT3
HHLR repetisjonskurs95488406.12.2019 12:41:04553https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxOrkdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR repetisjonskurs2 timer<p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Målgruppe&#58;</strong><br></p><p>Årlig ​HHLR repetisjonskurs for helsepersonell som er godkjent HHLR utøver.</p><p style="text-decoration&#58;underline;"><b>Forkunnskap<u>&#58;</u></b></p><ul><li>gjennomgått og bestått HHLR e-læring (se læringsportalen)</li><li>bestått HHLR praktisk kurs som godkjent HHLR utøver<br></li></ul><p><b><u><font face="Times New Roman"></font></u></b><strong style="text-decoration&#58;underline;">Kursinnhold&#58;</strong></p><b><u><font face="Thread-00001cb8-Id-000000ba"></font></u></b><ul><li>repetisjon av handlingsplanen</li><li>lokale varslingsrutiner</li><li>evaluering HLR- teknikk (enredder og toredder)</li><li>praktisk bruk av hjertestarter</li><li>Toredder-HLR med bruk av hjertestarter og andre enkle hjelpemidler i situasjon tilpasset eget arbeidssted.</li></ul><div><br></div><div>For å kunne utføre HLR på en forsvarlig måte, er det nødvendig&#160; å ha godt vedlikeholdte kunnskaper og praktiske ferdigheter. Få vil utføre HLR så ofte at fortsatt kyndighet blir sikret gjennom det daglige arbeidet. De fleste vil være avhengige av repeterende læring og øving. Behovet for oppdatering imøtekommes best ved formelle repetisjonskurs hvor praktiske øvelser i realistiske scenarioer gjennomgås under oppsyn av godkjent HHLR-instruktør. Helsepersonell bør delta i slike kurs regelmessig, minst én gang i året. Ved siden av verdifull repetisjon gir dette anledning til at egen kunnskap blir oppdatert på grunnlag av ny viten.<br></div>Medisin;Sykepleie;Rusbehandling;Psykiatri17
Delirium156009828.10.2020 08:48:2953https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertDelirium30 min<p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><strong>Dette kurset gir deg en innføring i delirium utløst av en kroppslig </strong></span><span><strong>(somatisk) tilstand.</strong>&#160;<span style="font&#58;400 14px/155% -apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;"><strong>Delirium utløst av alkohol- og/eller medikamentoverforbruk vil ikke bli omtalt.&#160;</strong></span></span></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span><span style="font&#58;400 14px/155% -apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">Kurset tar for seg&#58;</span></span></span></p><ul style="text-align&#58;left;color&#58;#000000;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;margin-top&#58;0px;margin-bottom&#58;1em;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;"><li style="box-sizing&#58;border-box;">Predisponerende og utløsende årsaker</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Ulike typer delirium</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Identifisering og diagnostisering</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Mulige konsekvenser</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Forebygging og behandling</li><li style="box-sizing&#58;border-box;">Etiske aspekter<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><br></span></li></ul><div><strong><br></strong></div><div><strong>Krav til å bestå&#58; gjennomgå alle sider og bestå avsluttende test</strong><strong><br></strong></div><div><br></div><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="text-align&#58;left;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;"><span style="text-align&#58;left;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Kurset er utviklet av Irene Instenes (prosjektleder) og Tone Merete Norekvål (kurseier) m.fl.&#160; i samarbeid med Team for digital læring (Helse Vest). </span><span style="text-align&#58;left;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,pingfang sc,hiragino sans gb,microsoft yahei,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;">Kurset har også hatt en tverrfaglig referansegruppe med representanter fra ulike helseforetak.</span></span><br></span></p>Medisin;Etikk;Geriatri0
K2, LMF - SAP Lager, Vareuttak og søkehjelp155971722.10.2020 12:30:2622https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Lager, Vareuttak og søkehjelp1 time<p>I dette kurset skal vi ha en gjennomgang av&#58;</p><ul><li>Vareuttaks App</li><li>Hvordan søke opp varer i SAP via søkehjelpen<br></li></ul><p><br></p>Farmasi;IKT3
BUP-klinikk Fagdag155967022.10.2020 12:05:2577https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBUP-klinikk Fagdag7 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteForeColor-8 ms-rteFontSize-5 ms-rteFontFace-11"><strong>​ADHD - inn i vår tid</strong></span><span class="ms-rteFontFace-11 ms-rteFontSize-5"></span><br></p>Psykisk helsevern1
Ultralyd i akuttmedisin - våren 2021155733222.10.2020 07:39:4633https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromUltralyd i akuttmedisin - våren 20212 dager<p>​Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin</p><p>Kurset går over 2 dager, kursavgift 4000,-. Ved servering av lunsj tilkommer det 250,- per dag. (Det tas forbehold om indeksregulering)<br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/ultralyd-i-akuttmedisin-var-2021?arrId=0">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/ultralyd-i-akuttmedisin-var-2021?arrId=0</a><br></p>1
ITIL i Hemit8760021.10.2020 12:05:491248https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromITIL i Hemit1 dag<p>Hensikten med kurset er å gi&#160;et overblikk over ITIL-rammeverket.</p><p>Kurset er et tilbud&#160;til ansatte som ikke har behov for et fullverdig 3 dagers ITIL Foundation kurs/sertifisering, men trenger kjennskap&#160;til rammeverket.&#160;<br></p><p>Kursholder er Stig Varmdal, IT-spesialkonsulent i Tjenestedrift i Hemit.<br></p>IKT1
HNT-LE-INT Fagdager høsten 2020155494621.10.2020 08:10:1571https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT-LE-INT Fagdager høsten 20206 timer<p>Del 1&#58;&#160;​Fullskala simulering. Mottak av Covid- 19- pasient i luftsmitteisolat på intensiv. Initial behandling. Mageleie. Del 2&#58; Hamilton T1- transportrespirator, PiCCO- oppkobling og kalibrering. Transport av nyfødte med fokus på invasiv respirator og monitorering.<br></p>Intensiv0
EPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi8702430.10.2019 13:54:41789https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKristiansund;Molde;Ålesundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEPJ Doculive Dokumentasjon Sykepleie/Miljøterapi3,5 timer<p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Målgruppe&#58;</strong></span><br>Undervisning til nye sykepleiere og sykepleierstudenter. Aktuelt også for de som ønsker repetisjon.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong>Mål med opplæringen&#58;</strong></span><br>Sykepleiere, sykepleiestudenter har tilstrekkelig kompetanse i bruk av Doculive til å kunne lese/navigere i pasientjournalen og til å dokumentere helsehjelp<br><br> <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Innhold/Fagplan&#58;</strong><br>EPJ DocuLive &#58;&#160;<br>Tilgang og rettighet i Doculive<br>Gjennomgang av alle journalikon <br>Mappestruktur. Lese, søk&#160;i journal, skrive - sykepleiedokumentasjon&#58; Notater<br>Pleieplan/Miljøterapiplan<br>e-meldinger pleie og omsorg (PLO meldinger)<br>Screeningregime&#58; eks.Ernæring. <br>Makulering <br>Postkasse i DocuLive <br>Intranett-Pasientjournal-Doculive</p>IKT;Nyansatt;Sykepleie3
Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP107884421.10.2020 05:24:21177https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxBUP Lian - Vådanveien;Digitalttext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromKartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP2 timer<p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong>Kartlegging og vurdering av selvmordsfare i BUP&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-5"><strong><span class="ms-rteFontSize-4">Digitalt via Skype&#160;</span><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-4"><strong>10. desember&#160; 13.30 - 15.30</strong></span><br></p>Psykisk helsevern1
Intern revisor i HNT155377120.10.2020 07:11:0916https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntern revisor i HNT6 timer<p>​<br></p><p><strong>Innhold&#58;</strong></p><p>1. Generelt om kvalitetsrevisjoner, revisjonsprosessen og revisjonsgruppens forberedelser</p><p>2. Åpningsmøte, intervjuer, befaring/demonstrasjoner/verifikasjon.</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160; Bruk av maler og sjekklister til dette. Intervjuteknikk&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>3. Vurdering av funn, formulering av avvik, merknader og forslag. </p><p>4. Sluttmøte og utarbeidelse av revisjonsrapport</p><p>5. Oppfølging av revisjonen, krav til revisor, oppsummering og evaluering av kursdagen<br></p><p><br></p><p>Påmelding kun etter avtale med avd. leder, da det er nødvendig å begrense deltakelse til de som er eller skal fungere som intern revisor.</p><p>&#160;</p><p>Kontaktpersoner&#58; Nina Gravaune (8234) og Ove A. Pedersen (8104)<br></p><p><br></p>Kvalitet og sikkerheit2
MBT, nivå 1 - nytilsattopplæring Rusklinikken153765319.10.2020 10:28:2410https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMBT, nivå 1 - nytilsattopplæring Rusklinikken1 dag<p>​Innføring i MBT. Del 1 av Rusklinikkens opplæringsprogram i MBT.<br></p>Rusbehandling2
Brannvernundervisning type A8695518.02.2020 11:06:409669https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMedisinsk klinikk, leger;Østmarka ;Østmarka;Medisinsk klinikk, Dialysen;Trondheim;Kreftklinikken ;Kreftklinikken personell;Medisinsk klinikk, AVdeling for infeksjonssykdommer;Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Medisisnsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for ervervet hjerneskade;Nevro øst 4 etg;Nevro øst 4.etg;Nevro øst 4. etg;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk - teori og prasksi ute;Medisinsk klinikk - teori og praskis ute;Medisisk klinikk - teori og praksis ute.;Medisinsk klinikk - teori og praksis ;Medisinsk klinikk - teori og praksis ute;Medisinsk klinikk, Avdeling for blodsykdommer;LS21;Oppmøtested: Nord for Nevrosenteret, mot byen (sokkel/varemottak);Utendørs;Avdeling for infeksjonssykdommer;Avdeling for infekjsonssykdommertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromBrannvernundervisning type A1,5 timer<p>​<strong>Hovedmomentet i denne øvelsen er praktisk bruk av tilgjengelig slokkeutstyr.</strong></p><p><strong>Tema&#58;</strong></p><p>-Kort gjennomgang av prosedyre og rutine ved enheten.</p><p>-Det gis en gjennomgang av fysiske og kjemiske egenskaper til&#160; fenomenet brann.</p><p>-Gjennomgang av de ulike slokkemidlene som Universitetssykehuset besitter, samt fordeler og ulemper med de.</p><p>&#160;</p><p>Gjennomføres normalt på egnet sted utendørs.</p><p>Se for øvrig <a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=18355&amp;UnitID=1197"><span style="text-decoration&#58;underline;">Prosedyre 18355 Brannvernundervisning</span></a> </p><p>&#160;Det anbefales 18 plasser per kurs.</p><p>&#160;</p>Brannvern5
Gruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 475545616.10.2020 12:54:37347https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 43 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål,</strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Denne gruppeveiledningen utdyper LM i temaområde 4;</strong></span><br>Lovverk (FKM LM46-47) <br>Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM LM70-7</p><div>&#160;</div><div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font><br></div></div>Medisin2
Gruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT76662414.07.2020 08:39:42461https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSykehuset Levanger;Sykehuset Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 3 og 4 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. </p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledningene gjennomføres i etterkant av FKM kurs </strong><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">i Kommunikasjon, pedagogikk og forskning.</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;">Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3 og 4 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 1 og 2.</p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 3</strong>&#58; Kommunikasjon (FKM 14-18).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori (FKM 014)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk (FKM 015) </span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.) (FKM 016)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon (FKM 017)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter (FKM 018)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">Gruppeveiledning 4</strong>&#58; Lovverk, Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse (FKM 44-45 og 61-62).</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Ha kunnskap om sentrale bestemmelser som regulerer plikter og rettigheter for helsepersonell og pasienter (FKM 044-045)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Hva gjør vi når noe går galt - et systemperspektiv, hva gjør vi for å forhindre at det går galt (FKM 061</span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;"> </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og </span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">forvalter (FKM 062)</span></div> <p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;box-sizing&#58;border-box;"></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong><br></p>Medisin4
Gruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT76656014.07.2020 08:38:36685https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxNamsos;Levangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning 1 og 2 - FKM LIS 1 i HNT3 timer<p>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering. </p><p><strong>Gruppeveiledningene gjennomføres i etterkant av FKM kurs </strong><strong>i Kommunikasjon, pedagogikk og forskning.</strong></p><p>Gruppeveiledningen vil være case/PBL-basert med så klinikknære tema som mulig. For LIS1-leger vil det gjennomføres totalt fire gruppeveiledninger a 1,5 time. <strong>Gruppeveiledning 1 og 2 slås sammen. </strong>Tilsvarende gjøres med gruppeveiledning 3 og 4.</p><p><strong>Gruppeveiledning 1</strong>&#58; Kunnskapshåndtering (FKM 024-031) og Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040).&#160;</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunnskapshåndtering (FKM 024-031)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kvalitet og pasientsikkerhet (FKM 035-040)</span></div> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Gruppeveiledning 2</strong>&#58; Forebygging (FKM 006) og Samhandling (FKM 056)</p><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn (FKM 006)</span></div><div class="O1" style="text-align&#58;left;line-height&#58;90%;text-indent&#58;-0.25in;margin-top&#58;5pt;margin-bottom&#58;0pt;margin-left&#58;0.43in;unicode-bidi&#58;embed;direction&#58;ltr;word-break&#58;normal;"><span style="font-size&#58;12pt;"><span style="font-family&#58;arial;">•</span></span><span style="color&#58;#44546a;font-family&#58;calibri;font-size&#58;12pt;">Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse ( FKM 056)</span></div> <p><br></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></p><p><strong>LIS1-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></p>Medisin4
HHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)8737509.01.2020 14:04:485305https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Simulatorsenteret, etg U1, AHL bygget;St Olavs hospital, Simulatorsenteret, AHL, U1;Simulatorsenteret, St Olavs Hospital;St.Olavs hospital Trondheim Øya;Medisinsk simulatorsenter;Medisisnsk simulatorsenter, U1, AHLtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHHLR instruktørkurs (Hjerte- lungeredning for helsepersonell)1 dag, 8 timer<p>​Kurs for ansatte ved St. Olavs Hospital som skal bli HHLR instruktør. Disse kan etter endt kurs holde avdelingsvise HHLR kurs ved sykehuset. </p><p>Dagen består av både HHLR grunnkurs og HHLR instruktørkurs.</p><p><strong>Minner om at det er bindende påmelding! </strong></p><p><strong><strong>Det er stor interesse for å delta og vi ønsker å fylle opp kursene. <strong>Skulle du likevel være forhindret fra&#160;deltakelse må det gis beskjed til HLR-koordinator Kaja Flatøy.</strong></strong></strong></p>3
Gruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 375539416.10.2020 11:26:19146https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevanger;Namsostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGruppeveiledning FKM LIS2-3 temaområde 33 timer<p>​<strong>Felles kompetansemoduler (FKM) består av et sett av læringsmål, </strong></p><p><strong>som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). </strong></p><p><strong>Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen. </strong></p><p><strong style="text-decoration&#58;underline;">Denne gruppeveiledningen utdyper LM innen temaområde 3;</strong><br></p><p>Etikk (FKM LM04)<br></p><p>Kommunikasjon (FKM LM19-23)</p><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Levanger, melder seg på i Levanger</strong></font></div><div style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><font class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#444444;box-sizing&#58;border-box;"><strong style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;font-weight&#58;700;box-sizing&#58;border-box;">LIS-lege ansatt i Namsos, melder seg på i Namsos</strong></font></div>Medisin2
Miniseminar for barneansvarlige i psykisk helsevern141765819.10.2020 10:15:08195https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxskype;via skypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromMiniseminar for barneansvarlige i psykisk helsevern1,5 time<p><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;20pt;"><font color="#000000">Miniseminar for barneansvarlige i Divisjon psykisk helsevern&#160;</font></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4 ms-rteFontSize-4">TEMA&#58; La oss snakke om barna – Implementering av et samtaleverktøy.</span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">v/Ola Eldar Hoston, psykolog ved døgnavdelingen på Tiller DPS og <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0 ms-rteFontSize-2">koordinator for Ressursgruppe Famielie v/Tiller DPS</span></span></p><p><span class="ms-rteFontSize-4 ms-rteThemeForeColor-5-4">Tid&#58; onsdag 18.11.20 kl 1300 – 1415</span></p><p><span class="ms-rteFontSize-4 ms-rteThemeForeColor-5-4">Sted&#58; Skype&#58; <a href="https&#58;//lync.helse-midt.no/stolav/meet/ann-torunn.andersen.austegard/4B9VH9W5"><span style="text-decoration&#58;underline;">Bli med i Skype-møte </span></a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></p><p><span class="ms-rteForeColor-2 ms-rteFontSize-3">Påmelding via Læringsportalen innen 15.11.20</span></p><p>Arr&#58; Arbeidsgruppa Barn som pårørende i Divisjo psykisk helsevern.&#160;&#160;</p><p>&#160;</p><strong><img alt="Barneansvarlig.png" src="/PublishingImages/Sider/Nettverkssamling-for-barneansvarlige-Psykisk-Helsevern/Barneansvarlig.png" style="margin&#58;5px;width&#58;397px;" /></strong><p>&#160;</p><p><strong>Barneansvarlig</strong>&#58; </p><p><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;">Koordinerer og fremmer arbeidet i egen enhet<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;">Informerer og veileder kolleger uten å overta ansvar<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;">Har oversikt over aktuelle tilbud og hjelpeinstanser internt og eksternt<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;">Har god kunnskap om barn som pårørendes situasjon og behov<br><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;font-size&#58;12pt;">Har god kunnskap om kommunikasjon med barn</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;font-size&#58;12pt;"><a href="http&#58;//eqsstolav/cgi-bin/document.pl?pid=stolav&amp;DocumentID=30469&amp;UnitID=233"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">Se EQS prosedyre for mer info</font></span></a>.<span aria-hidden="true"></span></span></p>Barn1
Gjennomgang av Thopaz thoraxdrenasjesystem153373716.10.2020 08:33:03190https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMoldetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGjennomgang av Thopaz thoraxdrenasjesystem30 min<p style="text-align&#58;center;"><img alt="thopaz.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Gjennomgang-av-Thopaz-thoraxdrenasjesystem/thopaz.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;289px;height&#58;289px;" /></p><p>​Praktisk gjennomgang av Thopaz thoraxdrenasjesystem. </p><p><strong>Bakgrunn </strong><br>Medisin A har gått til innkjøp av et nytt bærbart thorax drenasjesystem som heter Thopaz +. <br><a href="https&#58;//webshop.no.alere.com/medelathopaz-plus-thoraxdrenasjesystem_2.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//webshop.no.alere.com/medelathopaz-plus-thoraxdrenasjesystem_2.aspx</span></a> <br>Camilla Hanstvedt fra leverandøren Abbot kommer for en gjennomgang i bruk av dette drenasjesystemet</p><p><strong>Hensikt</strong><br>Alle involverte parter skal ha kjennskap til systemet</p><p><strong>Anbefalte forkunnskaper</strong><br>Ingen</p><p><strong>Målgruppe</strong><br>Sykepleiere Medisin A<br>Medisinske leger som har vakt LIS 2, overleger<br>Lungemedinske leger<br>Kirurger som legger inn dren<br>Sykepleiere på operasjon. </p><p><strong>Innhold</strong><br>Praktisk opplæring<br>Oppkobling av systemet<br>Innstillinger<br>Avvikling<br>Renhold</p><p><strong>Praktisk info</strong><br>Husk minimum 1 meters avstand til andre deltakere og håndhygiene.&#160;&#160;</p>Medisin;Kirurgi;Medisinsk-teknisk utstyr;Sjukepleie0
SQL Query Language Expert Edition8837215.10.2020 19:25:13314https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxKurset gjennomføres digitalt via Skypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSQL Query Language Expert Edition2 dager<p>​Denne opplæringen vil gi deg en avansert innføring i SQL Query Language. Det vil bli vist en del nyttige funksjoner, og bruk av forskjellige måter å behandle data fra tabeller.</p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Læringsmål&#58;</strong></font></span></p><ul><li><div style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#008000">l<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;"><font>ære å bruke noen av de mest vanlige funksjoner i SQL server</font></span></span></font></font></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#008000">l<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;"><font>ære og forstå bruken og effekten av Transactions (Begin/Commit/Rollback)</font></span></span></font></font></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#008000"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;">f</span></span></font></font></font><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">orstå bruken og forskjellene på join, unin og apply når man jobber med flere tabeller</font></span></span></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#008000">l<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;"><font>ære å lage prosedyrer og triggers i SQL server</font></span></span></font></font></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#008000">f<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;"><font>orstå hvordan man bruker Common Table Expressions</font></span></span></font></font></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#008000"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;">l</span></span></font></font></font><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">ære bruk av CURSOR, for enkelt å traversere en liste og utføre gitte handlinger på hver enkelt i denne listen</font></span></span></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri"><font size="3"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;">b</span></span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;"><font>ruk og implementering av feilhåndtering i SQL server med TRY…CATCH</font></span></span></font></font></div></li><li><div style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">l<span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">ære data analysering ved bruk av Windowing Function<br></font></span></span></div></li></ul><b><br></b><p><strong>Gjennomføring&#58;</strong><br></p><p>Kurset gjennomføres digitalt over Skype&#160;over 2 dager.&#160;<span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;arial, sans-serif;">Det blir vist powerpoint presentasjoner og demo&#160;av de ulike temaene.&#160;Det legges deretter opp til&#160;øvingsoppgaver (vi bruker RDP mot testserver, for øvingsoppgaver)</span><br></p><p><strong>Kursholder&#58;</strong></p><p>Michael Almli, IT-spesialkonsulent i Hemit.&#160;<br></p>IKT1
SQL Query Language: Innføring i Indexer8837416.10.2020 06:12:41265https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromSQL Query Language: Innføring i Indexer1 dag<p>​<span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;">D<font face="Calibri" size="3">enne opplæringen vil gi deg en avansert innføring i Indexer for SQL Server. Det blir vist hvordan data lagres i SQL server, bruken og effekten av gode indexer, viktigheten av statistikk.</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Læringsmål&#58;</strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få litt større forståelse for hvordan data lagres i SQL server.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få forståelse av hva forskjellen på en HEAP og Clustered Index er.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Få en forståelse av effekten av Nonclustered Indexer på SELECT, og bak siden av dette&#160; mtp. Insert, update, delete og disk plass.</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Forstå effekten av en godt oppdatert statistikk</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Forstå hva en columnstore index er, og hvor vi bruker disse</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 0px 48px;text-indent&#58;-18pt;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span style="margin&#58;0px;font-family&#58;symbol;"><span style="margin&#58;0px;"><font size="3">·</font><span style="font&#58;7pt &quot;times new roman&quot;;margin&#58;0px;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span></span><span style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Lære gode triks i forhold til å analysere kostnad ved kjøring av spørringer(Execution plan, statistics IS/TIME)</font></span></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">&#160;</font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Gjennomføring&#58;</strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><span class="ms-rtethemeforecolor-2-0"><span style="font-size&#58;11pt;font-family&#58;calibri, sans-serif;color&#58;#444444;">Kurset gjennomføres som digitalt via Skype &#160;over 1 dag. Det blir vist powerpoint presentasjoner på skjerm, og øvingsoppgaver må utføres på test server via RDP på din bærbar pc.</span></span></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong><br></strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3"><strong>Kursholder&#58; </strong></font></span></p><p style="margin&#58;0px;"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="margin&#58;0px;"><font face="Calibri" size="3">Michael Almli, Spesialkonsulent i Hemit</font></span></p> <font face="Calibri"></font><font size="3"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"></font><p><br></p>IKT1
Nattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte81010903.09.2020 11:23:021529https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheim;Østmarkatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNattarbeid og helse - gruppeundervisning for ansatte1, 5 time<p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Sykehus og samfunnet&#160;trenger ansatte til å jobbe døgnet rundt. Folk blir ikke bare syke mellom kl. 8 og 16, men får appendi<span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">citt, benbrudd, psykoser og forgiftninger på ulike tidspunkter av døgnet og det skal være ambulansesjåfører,&#160; bioingeniører, leger, renholdere, sekretærer, sykepleiere, teknikere og vektere med flere for at et sykehus kan kjøre rundt 24/7. Men hvordan ta best vare på seg selv når man jobber skift? Det å arbeide skift påvirker de ansatte på ulike måter avhengig av hvilken type menneske man er, hvilken type arbeid man har, hvordan arbeidet tilrettelegges og hvilken livsfase man er i livet&#160; - med mer. Basert på den kunnskap og forskning som er gjort innen ulike yrkesgrupper som jobber skift, så gis her en rekke råd, som kanskje kan bidra til at den enkelte ansatte får en god rytme i skiftarbeidet. <img alt="Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" src="/PublishingImages/Sider/Nattarbeid-og-helse---gruppeundervisning-for-ansatte/Oversiktsbilde-natt-St-Olavs-hospital.jpg" style="margin&#58;5px;" /></font></span></font></span></p><p><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000"><span style="line-height&#58;115%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;14pt;"><font color="#000000">Hvis du jobber hovedsakelig natt, da bør&#160;du få&#160;tilbud om gruppeundervisning og evt. individuell helseundersøkelse. Snakk evt. med din leder om dette jvf. EQS-prosedyre 34909 og 34215.</font></span></font></span></p>HMS3
Diatermi155066827.10.2020 10:29:2048https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertDiatermi30 minutter<p>Praktisk diatermi 3.0 er et e-læringskurs som gir deg grunnleggende kunnskap om bruk av diatermi. Kurset&#160;tilfredsstiller det lovpålagte kravet til kirurger og operasjonssykepleiere om årlig oppdatering/kursing i bruk av diatermiutstyr.<br></p><p>Kurset er bygget opp av 9 kapitler hvor hvert kapittel avsluttes med et enkelt kontrollspørsmål.<br></p><p>Etter å ha sett gjennom kursets 9. kapittel må du besvare 12 spørsmål med svaralternativer, Denne prøven skal være bestått for å få godkjent gjennomføring av kurset.<br></p><p>Kurset er utarbeidet av Quomodus i samarbeid med norske leger og operasjonssykepleiere.&#160;<br></p><p>Faginnhold, fakta og terminologi er kvalitetssikret og godkjent av medisinteknisk ingeniør Jan Gunnar Skogås, en av Norges fremste eksperter på diatermi. Han&#160;er også dette&#160;kursets Faglige kursansvarlig&#160; og&#160;&#160;ønsker svært gjerne å høre om dine&#160;erfaringer på praktisk bruk av elektrokirurgi.<br></p>Kirurgi;Medisinsk-teknisk utstyr0
Administrasjon og ledelse, Røros - vår 2021155062515.10.2020 13:11:27338https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxRørostext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromAdministrasjon og ledelse, Røros - vår 20215 dager<p>​Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter (30t) unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.<br></p><p>Kurset går over 5 dager, kursavgift 7000,- (med forbehold om indeksregulering).<br>Fullpensjon hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer.<br></p><p><strong>Kursleder&#58; Gunnar Bovim</strong><br></p><p>Lenke til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/administrasjon-og-ledelse-roros-var-2021">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/administrasjon-og-ledelse-roros-var-2021</a><br></p>1
PSYK-STJ-lokal praksis gjennomgang av brannvern155054315.10.2020 11:33:0676https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxStjørdaltext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromPSYK-STJ-lokal praksis gjennomgang av brannvern1 time<p>Frivillig tilbud om lokal brannvernopplæring for ansatte ved DPS Stjørdal.</p><p>Fokus på branntavle, gjennomgang av bygget bl.a heis mv.</p><p>Pga korona arrangeres kurset som 5 sesjoner med 10 plasser pr økt.</p><p>Etter fullført kurs, gå inn i kompetanseplan og registrer deltagelse på kravet&#58; HNT, lokal brannvernopplæring (avdelingsnivå) i kompetanseplanen som heter HNT&#58; jevnlig opplæring alle ansatte.</p>Psykisk helsevern5
Strålevern ved konvensjonell røntgen155027828.10.2020 09:28:1135https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertStrålevern ved konvensjonell røntgen20 minutter<p>Hensikten med kurset er å sørge for at de som jobber med konvensjonell røntgen har god kompetanse om stråling. Riktig kompetanse er en forutsetning for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet og helse. Etter gjennomført kurs skal du være godt kjent med praktisk strålevett på lab</p><p>Kurset er utarbeidet av HSØ og bygger på e- læringskurset &quot;Strålevern - generell del&quot; ( HSØ)</p><p>Kurset inneholder både tekst og lyd og kan gjennomføres på PC og nettbrett.<br></p>Strålevern0
Strålevern ved gjennomlysning, angiografi og intervensjon155022428.10.2020 09:21:5035https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-NettbasertStrålevern ved gjennomlysning, angiografi og intervensjon30 minutter<p>​Hensikten med kurset er å sørge for at alle som jobber med gjennomlysning, angio og intervensjon, har god kompetanse om stråling. Riktig kompetanse er en forutsetning for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet og helse. Etter gjennomført kurs skal du være godkjent med praktisk strålevett på lab.<br></p><p>Kurset er utarbeidet av HSØ og bygger på e-læringskurset; &quot;Strålevern - generell del&quot; ( HSØ)<br></p><p>Kurset <span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline !important;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">i</span><span style="font&#58;400 14px/1.6 &quot;open sans&quot;,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;">nneholder både tekst og lyd og kan </span>gjennomføres på PC og nettbrett.&#160;<br></p>Strålevern0
Ekkokardiografi grunnkurs I - Høst 2020154814014.10.2020 07:09:15172https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromEkkokardiografi grunnkurs I - Høst 20203 dager<p>​Valgfritt kurs for leger i spesialisering i hjertesykdommer, indremedisin, barnesykdommer og anestesiologi. Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere videre etter kurset<br></p><p style="color&#58;#444444;">Kurset går over 3 dager, kursavgift 5000,- (med&#160;forbehold om indeksregulering</p><p style="color&#58;#444444;">Kursleder&#58; Espen Holte</p><p style="color&#58;#444444;">Lenk til utlysning&#58;&#160;<a href="https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/ekkokardiografi-grunnkurs-i-host-2020">https&#58;//spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/ekkokardiografi-grunnkurs-i-host-2020</a><br></p><p><br></p>1
HNT - Talegjenkjenning i Doculive, grunnkurs147971302.10.2020 11:30:08229https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxLevangertext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHNT - Talegjenkjenning i Doculive, grunnkurs4 timer<p>​Innføring i talegjenkjenning<br></p>Klinisk IKT5
Introduksjonkurs i helsepedagogikk ved St. Olavs hospital8770812.10.2020 12:42:281005https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromIntroduksjonkurs i helsepedagogikk ved St. Olavs hospitalTre dager<p style="text-align&#58;left;"><strong><font color="#005594" size="4">Nytt tredagerskurs arrangeres 15.2, 16.2&#160;og 15.3&#160;2021.&#160;</font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font color="#005594" size="4">Målgruppe&#58; </font></strong><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">helse- og sosialfaglig personell i spesialist- og kommunehelsetjeneste som driver med pasient- og pårørendeopplæring og / eller lærings- og mestringsaktivitet i gruppe</span><br></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4"></strong></span></p><p style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Målet med kurset&#58; </strong>økt kunnskap og grunnleggende ferdigheter innen følgende områder&#58;</span></p><ul><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;">Brukermedvirkning</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Gruppeledelse og grupper som læringsarena</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Mestring og mestringsverktøy</span> </span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3"><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">Organiserin</span><span style="text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;17.33px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;orphans&#58;2;float&#58;none;background-color&#58;transparent;display&#58;inline !important;">g</span></span></div></li><li><div style="text-align&#58;left;"><span class="ms-rteFontSize-3">Undervisning og undervisningsteori</span><br><br></div></li></ul><p><span class="ms-rteFontSize-3"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-4">Varighet&#58; </strong><strong>tre dager</strong>, med teori, videodemonstrasjoner, gruppearbeid, praktiske øvelser og en hjemmeoppgave. Hjemmeoppgaven skal presenteres for resten av gruppa på dag tre. </span></p><p><span class="ms-rteFontSize-3"><span class="ms-rteThemeForeColor-5-4"><strong>Kurset arrangeres av</strong></span> lærings- og mestringssenteret i Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital i samarbeid med Orkdalsregionen.</span></p>Pasienter og pårørende2
HLR kurs Østmarka8740723.03.2020 07:27:15201https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHLR kurs Østmarka1 time<p>​Innføring i livreddende førstehjelp med fokus på&#58;</p><ul><li>Hjerte- og lungetrening - teori</li><li>Praktiske øvelser</li><li>Gjennomgang av rutiner i forhold til HLR</li></ul>Kvalitet og sikkerheit;HMS1
GynZone-grunnkurs-suturering 4.sept154195807.10.2020 10:49:1725https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynZone-grunnkurs-suturering 4.sept6 timer<p>​<span style="color&#58;#444444;">​</span><span style="color&#58;#444444;">​</span><span style="color&#58;#444444;">Basal teknikk, sutur av labia, vagina, grad 1 og grad 2 med instruktør fra GynZone</span><br></p>Fødselshjelp0
GynZone grunnkurs suturering154193107.10.2020 09:55:5744https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynZone grunnkurs suturering6 timer<p>​<span style="color&#58;#444444;">​</span><span style="color&#58;#444444;">​</span><span style="color&#58;#444444;">Basal teknikk, sutur av labia, vagina, grad 1 og grad 2 med instruktør fra GynZone</span><br></p>Fødselshjelp0
GynZone basalkurs suturering154190107.10.2020 09:35:0738https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynZone basalkurs suturering6 timer<p>​Basal teknikk, sutur av labia, vagina, grad 1 og grad 2.<br></p>Fødselshjelp0
K2, LMF - SAP Produsentkurs (oppfølging/spørsmål)151861003.09.2020 07:19:5325https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxSkypetext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Produsentkurs (oppfølging/spørsmål)1 time<p><span style="line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;font-size&#58;11pt;">Kort oppfølging med mulighet for spørsmål vedrørende produsentkurset.</span>​</p>Farmasi;IKT2
Nyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering108330220.10.2020 07:40:51605https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxÅlesund;Volda;Molde;Kristiansundtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromNyfødt gjenoppliving/transisjonsstøtte - praktisk trening/simulering60-75 min<p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Målgruppe&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;">Helsepersonell&#160;som skal kunne&#160;håndtere uventet dårlig nyfødt barn</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">A</span><span style="background-color&#58;transparent;">nestesilege, anestesisykepleier, barnelege,&#160;sykepleier, spesialsykepleier,&#160;jordmor, barnepleier, gynekolog, LIS lege</span></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Mål&#58;</strong></p><ul style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Fokusere på ABCD</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Skal kunne implementere flytskjema &quot;Resuscitering av nyfødte&quot; i praksis</span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal&#160;kjenne</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;rollen sin i teamet</span></span></li><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><span style="background-color&#58;transparent;">Skal kunne&#160;utøve og fo</span><span style="background-color&#58;transparent;">rstå at det er avgjørende med tydelig lederskap, kommunikasjon og rollefordeling</span></span></li></ul><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="background-color&#58;transparent;"></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Forkunnskap&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjennomført E-læring til NRR med tilgang via Læringsportalen&#58;<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><a href="/Sider/Gjenoppliving-av-nyfødte---Inhospitalt.aspx"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Gjenoppliving av nyfødte - Inhospitalt</span></a><span class="ms-rteThemeFontFace-1"> - ta med kursbevis</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Innhold&#58;</strong></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">P</span><span style="background-color&#58;transparent;">raktisk trening med gjennomgang av gjenoppliving/transisjonsstøtte til&#160;nyfødte. Ferdighetstrening på&#160;virkelighetsnære situasjoner.&#160;&#160;</span></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​Viktig informasjon!<br></span></p><p style="font-size&#58;13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Det er begrensninger når det gjelder teamsammensetting og antall, det er viktig med mest mulig reell sammensetting av team.&#160;Dette må ordnes lokalt.<br></span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Simuleringstrening - case</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Briefing - simulering - debriefing</span></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><b class="ms-rteThemeFontFace-1"></b></p><p style="margin&#58;0px 0px 10px;padding&#58;0px;text-align&#58;left;color&#58;#333333;text-transform&#58;none;line-height&#58;22.4px;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;font-size&#58;14px;font-style&#58;normal;font-variant&#58;normal;font-weight&#58;400;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;white-space&#58;normal;box-sizing&#58;border-box;orphans&#58;2;background-color&#58;transparent;"><br class="ms-rteThemeFontFace-1"></p><p>​</p>Barn;Beredskap;Fødselshjelp;Intensiv;Kvalitet og sikkerheit;Sykepleie;Pediatri;Medisin24
K2, LMF - SAP Lager, Komplett kurs145554308.09.2020 07:22:24109https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Ålesund;Levanger;Trondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromK2, LMF - SAP Lager, Komplett kurs2 dager<p>Deltagere skal på dette kurset lære om hovedprosess Lager.&#160;<br>Kurset skal gi en kjennskap og forståelse av SAP begrep, transaksjonskoder og delprosesser knyttet til lager.<br></p> Farmasi;IKT2
Talegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege8842628.04.2020 12:42:331905https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxMolde;Kristiansund;Ålesund;Voldatext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromTalegjenkjenning i DocuLive for behandler/lege4 timer<p>Kurset består av undervisning på datarom. Undervisning om teorien som ligger til grunn for praktisk bruk av løsningen.</p><p>Informasjon om beste arbeidsflyt mot Doculive EPJ og samspill med sekretærtjenesten.</p><p>Deltakerne får laget personlige standardtekster og bygget profil under kurset som gjør at talegjenkjenningen raskere vil fungere i klinisk praksis.<br></p><p>Kurset går over 4 timer.</p>IKT5
Fredagsundervisning Nidaros DPS151284307.10.2020 12:00:06404https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxDigitalt/webinartext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromFredagsundervisning Nidaros DPS1 time og 15 minutter<p>​</p><p style="text-align&#58;center;">Nidaros DPS, St.Olavs hospital inviterer til</p><p style="text-align&#58;center;"><strong>Fredagsforelesning 23. oktober 2020</strong></p><p style="text-align&#58;center;">10&#58;00 – 11&#58;15</p><p style="text-align&#58;center;"><strong><em>Digital forelesning</em></strong></p><p style="text-align&#58;center;">&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><strong><em>Arbeid og psykisk helse</em></strong></p><p style="text-align&#58;center;"><em>Betraktninger fra forskning og praksis med tanke på forebygging av fravær og økt arbeidsdeltakelse</em></p><p style="text-align&#58;center;"><em>Kjell Nytrø</em></p><p style="text-align&#58;center;"><em>psykologspesialist</em></p><p style="text-align&#58;center;">Kjell Nytrø har i perioden 1992 til 2008 jobbet som arbeidsforsker ved SINTEF Teknologiledelse, samt som førsteamanuensis ved Institutt for psykologi NTNU. Han har også lang erfaring med klinisk arbeid både ved Senter for jobbmestring, Arbeid og helse Betania Malvik og LHL-klinikkene. Han har flere internasjonale publikasjoner om arbeid og organisasjon og er medredaktør av to lærebøker i arbeidspsykologi. </p><p style="text-align&#58;center;">&#160;</p><p style="text-align&#58;center;">Velkommen!<br></p><p style="text-align&#58;center;"><br></p><p style="text-align&#58;center;">Skypeinvitasjon vil bli sendt ut i løpet av torsdag 22.10.20.<br></p><p style="text-align&#58;center;">Påmelding- og avmeldingsfrist onsdag 21.10.20.<br></p><p><br></p>Psykisk helsevern0
Gynekologisk avdeling - kompetansedager høsten 2020146758007.09.2020 07:08:25229https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxTrondheimtext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromGynekologisk avdeling - kompetansedager høsten 20201 dag<p>​Kompetansedag med faglig innhold og praktiske HHLR øvelser<br></p>Sjukepleie3
Hvem fører i livets siste dans ?144964101.10.2020 13:10:45475https://kurs.helse-midt.no/Sider/Forms/Alle kurs.aspxhtmlFalseaspxAnnettext/html; charset=utf-8 Kurs-KlasseromHvem fører i livets siste dans ?4 timer<p>​<strong>Klinisk etikk-komité – seminar 5. november 2020 fra 9.00 – 12.45</strong></p><p><strong>Påmeldte deltakere vil få tilsendt innkalling i outlook med skype lenke&#160;</strong></p><p>Klinisk etikk-komité, H M R, inviterer alle ansatte ved Helse Møre og Romsdal HF til seminar.&#160;<br><strong class="ms-rteFontSize-4">Trygghet, respekt og kvalitet - </strong><strong class="ms-rteFontSize-4">Hvem fører i livets siste dans?</strong></p><p>I situasjoner der det står om liv og død er pasientene våre på sitt mest sårbare. Som helsepersonell plikter vi å gi den beste behandlingen, men vi har også et ansvar for å begrense behandling som ikke er hensiktsmessig. Samtidig skal vi ivareta pasientens rett til medbestemmelse. Når skal vi avslutte aktiv behandling? Hva med den eldre, multisyke pasienten i intensivavdelingen? Pasienten uten samtykkekompetanse? Eller den psykisk syke som ønsker å ta sitt eget liv? </p><p>I vårt seminar i år tar vi blant annet for oss etikken rundt overbehandling og behandlingsbegrensning, og vi vil også gå litt inn i begrepet HLR-.<br></p><p>&#160;<br></p><p>KEK har invitert Berit Hofset Larsen, Finn Andersen og Trond Østråt til seminaret i år, som vil foregå på Skype. </p><p><strong>Berit Hofset Larsen</strong> har hovedinnlegg i seminaret. Hun er kreftsykepleier og har jobbet på Radiumhospitalet i over 20 år. I sitt prosjekt «Hvem fører i livets siste dans?» har hun forsket på involvering av pasienter og pårørende i beslutninger om livsforlengende kreftbehandling, og sett på hvilke faktorer som bidrar til mer behandling – og overbehandling. Nå holder hun på med et phd-prosjekt hvor temaet er pasientautonomi. Hun har også bred erfaring fra arbeid i klinisk etikk-komité ved OUS, og har en stilling ved Senter for medisinsk etikk.<img class="ms-rtePosition-3" alt="Berit.jpg" src="/PublishingImages/Sider/hvem-fører-i-livets-siste-dans-/Berit.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p><p>Av lokale krefter stiller&#160;<strong><br>Finn Andersen</strong>, Phd og lege ved anestesiavdelingen i Ålesund, med sitt foredrag&#58; «Livsforlengande behandling hos den svært gamle pasienten med kritisk sjukdom ‒ prinsipp, praksis og omsyn til pasienten sine ynskje». Vi har også invitert overlege i psykiatri&#160;<br><strong><br>Trond Østraat,</strong> overlege i psykiatri til å hjelpe oss til å reflektere rundt etikken når noen selv forsøker å avslutte livet.<br></p><p>&#160;</p><p>Vi ønsker dere velkommen til seminar <br></p>Etikk1