Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 1

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 26.11.2020 07:09 Neste revisjon: 31.01.2022
 • Tittel Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 1
 • Beskrivelse

  ​Bakgrunn

  Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften) legg føringar  for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.

  Målgruppe

  LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF

  Læringsmål

  Kommunikasjon

  LM-14 God kommunikasjon og grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.
  LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.
  LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).
  LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.
  Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.

  Forarbeid 1 - kommunikasjon (muntlig):

  Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer. Før kurset bes kvar enkelt deltaker om å forberede muntlig ei problemstilling der ein pasient får ein «ubehagelig» medisinsk behandling/diagnostikk (for eksempel  venepunksjon, spinalpunksjon, gastroskopi, koloskopi , lokalbedøvelse i huden). Gjerne kom med konkrete ord hvordan pasienten og legen uttalar seg.

  Før kursstart bes hver enkelt deltaker om å forberede enten en case eller en konkret problemstilling som gjelder opplæring av pasienter og/eller pårørende. Denne skal fremføres muntlig, men det kan være en fordel at den er skrevet ned for deltakerens egen del.

  Pedagogikk

  Pasient- og brukermedvirkning

  LM-48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive parnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå.

  Pasient- og pårørendeopplæring

  LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.
  LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.
  LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.

  Samhandling

  LM-56 Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.

  Forkunnskapar

  Gjennomført e-læringar:

  Helsepedagogikk - helsefremming

  Helsepedagogikk - pedagogikk

  Forarbeid 2 - pedagogikk (muntleg)

  Alternativ a: Case

  Med «case» meiner vi her ein reell eller tenkt situasjon for ein enkelt pasient eller pårørande der du beskriver vedkommende sin situasjon helsemessig og sosialt, og ønsker å diskutere med LIS-gruppa og kursledere om det er nokre opplæringstilbud som kan være til nytte for denne personen. Gjer gjerne ein forundersøkelse om det finnes opplæringstilbud i helseforetaket som er relevante for pasienten eller pasientgruppen i casen din (https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering). Det bør inngå i diskusjonen kva slags øvrig oppfølging som er ønskelig mht konsultasjonar, behandling med meir frå spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten.

  Dersom du brukar ein reell case må det anonymiseres ved å benytte ikke-reelle navn, bosted og andre detaljer som kan gjere det lett å identifisere den omtalte personen.

  Alternativ b: Problemstilling

  Med «problemstilling» meiner vi her eit tema som kan være aktuelt for læring og mestring. For eksempel kan du presentere forbedringsidear mht eit opplæringstilbud som du har deltatt i, forslag til nye tiltak i en avdeling eller kommune som du har fått kjennskap til som kan bidra til eit bedre helhetlig tilbud for pasientane eller dei pårørende der etc.

  Brukermedvirkning, metoder med mer

  I forbindelse med beskrivelsen av casen eller problemstillingen bør du ha tenkt gjennom korleis brukermedvirkning for den enkelte pasient og/eller pårørende kan ivaretas, eller korleis man kan få til god brukermedvirkning i utvikling av opplæringstiltak. Vurder også gjerne korleis undervisningstilbuda bør legges til rette for å være relevante, tilgjengelige og ha god kvalitet.

  Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet

  Innhaldet

  Kurset vert todelt under følgande overskrifter:

  1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell

  2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring

  Praktisk

  Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.

  Ta med mat og drikke etter eige behov.

  Fagleg ansvar:

  Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege Klinikk for akuttbehandling

  Torild Kvisvik og Espen Ervik, Lærings- og meistringssenteret/ Fagavdelinga Helse Møre og Romsdal HF

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2209
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 31.01.2022
 • Fagområde Pasienter og pårørende
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Sjå kursbeskriving
 • Faglig kursansvarlig
  Rossner, Stephan Karl Otto
  Kvisvik, Toril
  Henriksen, Ingeborg
  Solem, Astrid Ljøkjell
 • Kursadministrator for kurssiden
  Lund, Nina
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe LiS 1 - leger Beskrivelse av målgruppen Sjå kursbeskriving
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
15
Apr
2021
09:30
Kristiansund
Kir. ortopedisk stue 1 etg
-1
 
Dag 1
15.04.2021 09:30
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
8
Antall påmeldte:
8
Påmeldingsfrist:
15.04.2021
Avmeldingsfrist:
15.04.2021
Kursadministrator:
Lund, Nina
29
Apr
2021
09:30
Ålesund
Rom vil komme
2
 
Dag 1
29.04.2021 09:30
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
14
Påmeldingsfrist:
29.04.2021
Avmeldingsfrist:
29.04.2021
Kursadministrator:
Lund, Nina
27
Mai
2021
09:30
Molde
Møterom Sagbakken hus 2,12
0
 
Dag 1
27.05.2021 09:30
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
13
Antall påmeldte:
13
Påmeldingsfrist:
27.05.2021
Avmeldingsfrist:
27.05.2021
Kursadministrator:
Lund, Nina
9
Jun
2021
09:30
Volda
Rom vil komme
-1
 
Dag 1
09.06.2021 09:30
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
6
Antall påmeldte:
6
Påmeldingsfrist:
09.06.2021
Avmeldingsfrist:
09.06.2021
Kursadministrator:
Lund, Nina